PREZYDENT MIASTA BĘDZINA

OGŁASZA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. sierż. Grzegorza Załogi, oznaczonej na karcie mapy 31 obręb Będzin numerem ewidencyjnym działki 241/19 o pow. 1366 m²

 

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KA1B/00036060/2, w której jako właściciel wpisany jest Skarb Państwa, a jako użytkownik wieczysty Gmina Będzin.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 129.000,00 zł netto


 

Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej podczas przetargu doliczony zostanie podatek VAT w stawce 23%.

 

Cena sprzedaży nieruchomości płatna jest przez nabywcę przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości.


 

Nabywca nieruchomości ponosi koszty opłat notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

 

Przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego :

 

Parkingi powierzchniowe i zabudowa usługową – symbol planu B17.KSp-U oraz częściowo drogi wewnętrzne - symbol planu B9. KDW.

 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania się ze szczegółowymi zapisami w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Wadium uprawniające do uczestnictwa w przetargu wnoszone w pieniądzu wynosi 12.000,00 zł.

 

Przetarg odbędzie się, w dniu 17 lipca 2018 r. roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie ul.11 Listopada 20, sala Nr 101, I piętro.

 

OSOBY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM W PRZETARGU WINNY:

 

  • zapoznać się z regulaminem przetargowym dostępnym w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Będzinie ul. 11 Listopada 20, pokój 107, I piętro oraz na stronie www.bedzin.bip.info.pl

  • najpóźniej do dnia 13 lipca 2018 roku wpłacić wadium w podanej wysokości na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Będzinie Wydziału Księgowo - Budżetowego w ING Banku Śląskim S.A. Oddział w Będzinie Nr 44 1050 1142 1000 0023 0074 0087. Wymagane jest aby w podanym terminie wadium znajdowało się na koncie organizatora przetargu.

 

Uwaga ! Osoby , które wpłacą wadium po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.

 

W przypadku nie przystąpienia przez osoby wygrywające przetarg do notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości w terminie ustalonym przez sprzedającego, Prezydent Miasta Będzina może odstąpić od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

 

Wszelkich informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Będzinie telefon 32 267 - 92 - 35 .

 

Prezydent Miasta Będzina zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:PREZYDENT MIASTA BĘDZINA OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. sierż. Grzegorza Załogi, oznaczonej na karcie mapy 31 obręb Będzin numerem ewidencyjnym działki 241/19 o pow. 1366 m²
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:15.06.2018 10:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:Łukasz Komoniewski
Data na dokumencie:08.06.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:18.07.2018 00:00