OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM LOKALU MIESZKALNEGO W dniu 19 lipca 2018 r. o godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu mieszkalnego

Będzin, dnia 12.06.2018 r.

RGM.7140.8.1.2018

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NA NAJEM LOKALU MIESZKALNEGO

 

W dniu 19 lipca 2018 r. o godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu mieszkalnego

 

przy ul. Modrzejowskiej 42/39 w Będzinie, o powierzchni 98,49 m2, położony na drugim piętrze, w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzin, wyposażony w instalację elektryczną i wodno – kanalizacyjną, z ogrzewaniem piecowym.

 • Wywoławcza stawka czynszu najmu w przetargu wynosi 3,00 zł/m2

 • Minimalne postąpienie: 0,30 zł

 • Wadium: 1000,00 zł

   

Warunki przystąpienia do przetargu:

 

 1. Wpłata wadium w terminie do dnia 11 lipca 2018 r.
  Wadium wnoszone jest w pieniądzu. Wpłaty można dokonać wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Będzinie:

  ING Bank Śląski S.A. w Będzinie nr 44 1050 1142 1000 0023 0074 0087.

   

 2. Złożenie w terminie do dnia 11 lipca 2018 r. w Kancelarii Podawczej Urzędu Miejskiego w Będzinie prawidłowo wypełnionego zgłoszenia udziału uczestnictwa w przetargu wraz z załącznikami w nim wymienionymi.

Termin zapoznania się ze stanem technicznym lokalu należy uzgodnić z Administracją Zasobów Komunalnych MZBM Sp. z o.o. przy ul. 1 - Maja 2a w Będzinie (tel. 32 729-57-25, 775-81-31 wew. 45).

 

Regulamin przetargu, wzór umowy najmu i druki oświadczeń, wzór zaświadczenia o dochodach dostępne są w Referacie Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Będzinie (pokój nr 6).

 

Do przetargu dopuszcza się jedynie osoby, których udokumentowany średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających ogłoszenie przetargu:

 • przekracza 160% i nie przekracza 200% najniższej emerytury – w gospodarstwie jednoosobowym (tj. przekracza kwotę 1647,68 zł i nie przekracza kwoty 2059,60 zł),

 • przekracza 110% i nie przekracza 150% najniższej emerytury – w gospodarstwie wieloosobowym (tj. przekracza kwotę 1132,78 zł i nie przekracza kwoty 1544,70 zł).

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, o ile nie zostały one zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Oprócz czynszu najmu lokalu najemca zobowiązany będzie do uiszczania opłat związanych z eksploatacją lokalu.

Czynsz najmu płatny jest z góry do dnia 10-go każdego miesiąca. Podwyższenie stawki czynszu najmu ustalonej w wyniku przetargu będzie dokonywane raz w roku o średnioroczny wskaźnik towarów i usług konsumpcyjnych publikowany w komunikatach przez Prezesa GUS ze skutkiem na 1–szy dzień miesiąca następującego po dacie publikacji. Stawka czynszu najmu wynikająca z przetargu nie może zostać obniżona na wniosek najemcy.

Przed zawarciem umowy najmu uczestnik, który wygrał przetarg zobowiązany jest do wpłaty kaucji zabezpieczającej roszczenia wynajmującego w wysokości 3-krotnego wylicytowanego czynszu najmu. Nakłady na remont poniesione przez najemcę nie będą refundowane.

Na przetarg należy zgłosić się z ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem. Pełnomocnik powinien okazać pisemne pełnomocnictwo upoważniające go do udziału w licytacji przetargowej w imieniu uczestnika.

Szczegółowych informacji związanych z przetargami udziela Referat Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Będzinie w godzinach urzędowania: poniedziałek 7.30-17.00, wtorek – czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30–14.00 lub telefonicznie pod nr tel. 32 267-92-24.

Zastrzega się możliwość odwołania lub zmiany terminu przetargu.

 

 

Z up. Prezydenta Miasta

Wiceprezydent Miasta

Rafał Adamczyk

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM LOKALU MIESZKALNEGO W dniu 19 lipca 2018 r. o godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu mieszkalnego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:Rafał Adamczyk
Data na dokumencie:12.06.2018
Data publikacji:18.06.2018 14:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż