PREZYDENT MIASTA BĘDZINA

OGŁASZA

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Prostej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 69 karta mapy 10 obręb Będzin, o powierzchni 1494 m²

 

Uzasadnienie wyboru trybu przetargu:

Przedmiotowa nieruchomość ma kształt wąskiego pasa gruntu i nie może zostać samodzielnie zagospodarowana.

Sprzedaż nieruchomości będącej przedmiotem przetargu służyć może poprawie warunków zagospodarowania jednej z działek sąsiadujących. W związku z tym przetarg został ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich oznaczonych numerami ewidencyjnymi 70 oraz 68 karta mapy 10 obręb Będzin.

 

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KA1B/00008026/7

 

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – symbol planu E10 MN


 

Cena wywoławcza wynosi: 105.000,00 zł netto

Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej podczas przetargu doliczony zostanie podatek VAT w stawce 23%

Wadium uprawniające do uczestnictwa w przetargu wnoszone w pieniądzu wynosi 10.000,00 PLN

 

Przetarg odbędzie się w dniu 09 sierpnia 2018 roku o godz. 10.30, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin, sala nr 101, I piętro

 

PODMIOTY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM W PRZETARGU WINNY:

  • zapoznać się z regulaminem przetargowym zawierającym m.in. szczegóły dotyczące warunków przetargu, dostępnym w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20, pok. 107 (I piętro) oraz na stronie internetowej www.bedzin.bip.info.pl,

  • warunkiem uczestnictwa w przetargu jest przedłożenie do dnia 06 sierpnia 2018 roku, aktualnego wypisu z operatu ewidencji gruntów, wydanego prze Starostwo Powiatowe w Będzinie, potwierdzającego własność działki sąsiedniej,

  • najpóźniej do dnia 06 sierpnia 2018 roku wpłacić wadium w podanej wysokości na rachunek depozytowy Urzędu Miejskiego w Będzinie – Wydziału Księgowo-Budżetowego, prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. numer 44 1050 1142 1000 0023 0074 0087. Wymagane jest aby w podanym terminie wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.

W przypadku nieprzystąpienia przez osoby wygrywające przetarg do notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości w terminie ustalonym przez zbywającego, Prezydent Miasta Będzina może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie będzie podleć zwrotowi.

Wszelkich informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Będzinie, tel. 32 267 92 35

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:PREZYDENT MIASTA BĘDZINA OGŁASZA I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Prostej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 69 karta mapy 10 obręb Będzin, o powierzchni 1494 m²
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:21.06.2018 13:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:Łukasz Komoniewski
Data na dokumencie:20.06.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:10.08.2018 00:00