Psary, dnia 06.07.2018r.

 

RPPIX.6220.2.2018

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późń. zm.) w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z późń. zm.),

 

zawiadamiam,

iż na wniosek DL Project MANAGEMENT S.A. z siedzibą przy ul. Mielęckiego 10, 40-013 Katowice, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu hal magazynowych z funkcją kompletowania i konfekcjonowania towaru w miejscowości Psary na działkach o nr 2557/1, 2557/2, 2557/3, 2557/4, 2557/5, 2557/6, 2557/7 oraz 2347/6 obręb nr 0008 Psary.

Na podstawie art.74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stosuje się art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania. Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informujemy o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 wyżej wymienionej ustawy kodeksu postępowania administracyjnego w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Psary,
ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary, pok. nr 213.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć określonych w § 3, ust. 1 pkt 52b oraz pkt 56b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2016.poz.71 z późń.zm.)

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska obowiązek przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko bądź odstąpienie od tego obowiązku stwierdza, w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Natomiast ww. postanowienie wydaje się zgodnie z art. 64 ust.1 1 pkt 1 i 2 wspomnianej ustawy, po zaciągnięciu opinii następujących organów:

  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej

  • Państwowego Gospodarstwa Wodnego „ Wody Polskie” Zarząd Zlewni w Katowicach

 

 

Publiczne ogłoszenie następuje w dniu: 10.07.2018r.

Otrzymują:

  1. Strony prowadzonego postępowania poprzez zamieszczenie niniejszego obwieszczenia na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Psary przy ul. Malinowickiej 4;

- stronie Biuletynu Informacji Publicznej : www.bip.psary.pl

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Będzin przy ul. 11 Listopada 20;

- stronie Biuletynu Informacji Publicznej: bedzin.bip.info.pl

- miejsce planowanej inwestycji

  1. Kopia: a/a

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:10.07.2018 09:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:06.07.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:25.07.2018 00:00