WOr.2110.8.2018

 

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Będzina
ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze

w Referacie Gospodarki Mieszkaniowej

w Urzędzie Miejskim w Będzinie
przy ul. 11 Listopada 20

 

 

Wymagania niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z zapisami art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1260) pod warunkiem posiadania znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej (art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1889 z późn. zm),

 • wykształcenie wyższe prawnicze,

 • minimum 3-letni staż pracy,

 • umiejętność analizy przepisów prawnych,

 • umiejętność obsługi komputera w zakresie korzystania z aplikacji biurowych MS Office,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego, o gospodarce nieruchomościami, o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, o własności lokali.

Wymagania dodatkowe:

 • samodzielność, kreatywność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole,

 • umiejętność podejmowania decyzji w ramach pełnionych obowiązków służbowych,

 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy,

 • wysoka kultura osobista.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

 • prowadzenie spraw o zwrot nieruchomości ich właścicielom,

 • prowadzenie spraw o zwrot udzielonych bonifikat w związku z nabyciem lokali mieszkalnych przez najemców,

 • prowadzenie spraw związanych ze zwrotem kaucji mieszkaniowych,

 • przygotowanie wniosków o oddłużenie hipotek nieruchomości obciążonych uprzednio z tytułu wykonania remontów kapitalnych,

 • sporządzanie projektów zarządzeń, uchwał, umów i ugód,

 • współpraca z zarządcami gminnego zasobu lokalowego, notariuszami, sądami i organami administracji publicznej,

 • reprezentowanie gminy na zebraniach wspólnot mieszkalnych.

 

Warunki pracy na stanowisku:

 

 • praca administracyjno-biurowa,

 • wyjścia w teren,

 • budynek Urzędu nie jest wyposażony w windę,

 • praca w trybie jednozmianowym, przeciętnie do 8 godzin na dobę,

 • praca w systemie równoważnego czasu pracy.

 

Oferty powinny zawierać:

 

 • uwierzytelnioną własnoręcznym podpisem kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego prawniczego,

 • kserokopie świadectw pracy, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy, potwierdzające posiadanie minimum 3-letniego stażu pracy,

 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza osobowego w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

 • list motywacyjny - własnoręcznie podpisany, z podaniem numeru telefonu kontaktowego do kandydata,

 • zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zawartych w ofercie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

 • uwierzytelnioną własnoręcznym podpisem kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

   

Kserokopie wszystkich dokumentów, składanych w ramach konkursu, powinny zostać potwierdzone własnoręcznie przez kandydatów za zgodność z oryginałem.

 

Nie podpisanie dokumentów spowoduje odrzucenie oferty i utratę szansy na przejście do kolejnego etapu konkursu.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim, w przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Oferta na stanowisko urzędnicze w Referacie Gospodarki Mieszkaniowej - zwrot nieruchomości i bonifikat" w Biurze Obsługi Klienta, w budynku Urzędu Miejskiego w Będzinie (parter), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lipca 2018 roku, do godz. 17.00.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

Dokumenty złożone przez kandydatów, po upływie 3 miesięcy od daty sporządzenia protokołu z konkursu zostaną przeznaczone do zniszczenia.

 

Kandydaci spełniający wymagania zawarte w ogłoszeniu o konkursie zostaną o powyższym powiadomieni telefonicznie, z równoczesnym podaniem terminu kolejnego etapu konkursu.

 

Szczegółowych informacji w zakresie wymagań stawianych kandydatom udziela Kierownik Referatu Gospodarki Mieszkaniowej Pani Anna Kulińska tel. 32-267-92-29.

 

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), informujemy, że dane osobowe zbierane przez Urząd Miejski w Będzinie wykorzystywane są w celach realizacji zadań ustawowych gminy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym. Dane osobowe mogą być pozyskiwane również dobrowolnie za zgodą osoby, której dane dotyczą. Administratorem danych osobowych zbieranych przez Urząd jest Prezydent Miasta Będzina z siedzibą w Będzinie przy ulicy 11 Listopada 20. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.bedzin.bip.info.pl w menu przedmiotowym, zakładka Ochrona Danych Osobowych.

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Będzina

Sekretarz Miasta

/-/ Magdalena Rogowicz

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze w Referacie Gospodarki Mieszkaniowej w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:12.07.2018 12:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:Magdalena Rogowicz
Data na dokumencie:12.07.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:24.07.2018 00:00