POKRYWANIE NALEŻNOŚCI MIESZKANIOWYCH ŻOŁNIERZOM SAMOTNYM

POKRYWANIE NALEŻNOŚCI MIESZKANIOWYCH ŻOŁNIERZOM SAMOTNYM

1. Co powinienem wiedzieć?

Żołnierzom uznanym za samotnych w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej z wyjątkiem okresowej służby wojskowej, pokrywa się na ich udokumentowany wniosek:

 1. należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie decyzji administracyjnej,

 2. należności z tytułu zajmowania spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu lokatorskiego,

 3. bieżące opłaty eksploatacyjne z tytułu zajmowania spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu własnościowego,

 4. należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego na podstawie umowy najmu,

 5. bieżące należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot odrębnej własności w rozumieniu przepisów o własności lokali, albo domu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności żołnierza.

Należności mieszkaniowe:

 • wypłaca się od dnia stawienia się żołnierza do czynnej służby wojskowej,

 • przekazuje się w okresach miesięcznych lub innych ustalonych przez organy administracji budynku, spółdzielni budownictwa mieszkaniowego albo przez inne właściwe organy lub okreslonych w umowie najmu lokalu mieszkalnego, z zachowaniem terminów płatności tych należności,

 • za niepełny miesiąc ustala się w sposób proporcjonalny do pozostałej części miesiąca,

 • są wypłacane organom administracji budynku, spółdzielni budownictwa mieszkaniowego albo innemu organowi właściwemu do pobierania opłat- przelewem, a w przypadku cywilnoprawnej umowy najmu przelewem lub przekazem pocztowym do wskazanego odbiorcy.

2. Kto może złożyć wniosek?

Żołnierz uznany za żołnierza samotnego.

Wniosek może zostać złożony:

 • osobiście, za pośrednictwem innej osoby do Urzędu Miejskiego w Będzinie – Wydział Spraw Obywatelskich, Wojskowych i Ewidencji Ludności, pok. 27 parter lub w Kancelarii urzędu, w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek: 7.30-17.00, wtorek-czwartek: 7.30-15.30, piątek: 7.30-14.00,

 • za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Będzinie Wydział Spraw Obywatelskich, Wojskowych i Ewidencji Ludności, 42-500 Będzin ul. 11 Listopada 20.

3. Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Sprawa powinna być załatwiona niezwłocznie, a sprawa wymagająca postępowania wyjaśniającego powinna zostać załatwiona nie później niż w ciągu miesiąca.

4. Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

"Wniosek o pokrycie należności mieszkaniowych żołnierzowi uznanemu za żołnierza samotnego" wzór WNIOSKU do pobrania

Załączniki:

 1. W zależności od rodzaju tytułu prawnego do zajmowanego mieszkania/domu mieszkalnego:

  - zaświadczenie organu administracji budynku lub spółdzielni budownictwa mieszkaniowego stwierdzające, że żołnierz lub małżonka żołnierza jest najemcą lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej albo zajmuje spółdzielczy lokal mieszkalny, oraz określające wysokość należności mieszkaniowych, z podaniem rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat;

  - umowę najmu lokalu mieszkalnego ze wskazaniem wysokości należności mieszkaniowych oraz oświadczenie wynajmującego, określające formę płatności należności mieszkaniowych;

  - wypis aktu notarialnego ustanawiającego lokal mieszkalny albo dom mieszkalny jako przedmiot odrębnej własności żołnierza, a także decyzje właściwych organów o zobowiązaniach pieniężnych z tytułu jego posiadania.

 2. Zaświadczenie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień stwierdzające pełnienie (odbywanie) służby przez żołnierza oraz podające okres, na jaki został on powołany do pełnienia (odbycia) służby.

 3. Oświadczenie żołnierza, e jest osobą samotną i nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania nalezności mieszkaniowych za lokal (dom) mieszkalny,

 4. Oświadczenie żołnierza, że lokal/dom mieszkalny nie zostanie poddany w najem, podnajem lub do bezpłatnego używania.

5. Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Bez opłaty.

6. Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

Złożyć "Wniosek opokrywanie należności mieszkaniowych" wraz z niezbędnymi załącznikami.

Krok 2

Otrzymać decyzję w sprawie pokrywania należności mieszkaniowych.

7. Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Urząd Miejski w Będzinie Wydział Spraw Obywatelskich, Wojskowych i Ewidencji Ludności, 42-500 Będzin ul. 11 Listopada 20.
Telefony: (32) 267 91 25, (32) 267 92 33
E-mail: wso@um.bedzin.pl

8. Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,

 2. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015 r. wsprawie sposobu i trybu pokrywania należności mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin.

9. Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji w sprawie pokrywania należności mieszkaniowych wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Będzina, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:POKRYWANIE NALEŻNOŚCI MIESZKANIOWYCH ŻOŁNIERZOM SAMOTNYM
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:20.07.2018
Data publikacji:20.07.2018 10:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
20.07.2018 10:51 Edycja dokumentu (Michał Karoń)