ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE REKOMPENSUJĄCE UTRACONE ZAROBKI Z TYTUŁU ODBYCIA ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH

ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE REKOMPENSUJĄCE UTRACONE ZAROBKI Z TYTUŁU ODBYCIA ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH

1. Co powinienem wiedzieć?

Żołnierzowi rezerwy oraz osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi (z wyjątkiem ćwiczeń trwających do dwudziestu czterech godzin odbywanych w czasie lub dniu wolnym od pracy), przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

Świadczenie pieniężne za każdy dzień ćwiczeń wojskowych stanowi kwota 1/21 miesięcznego wynagrodzenia lub dochodu, o których mowa wyżej, pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych,

 

Kwota dziennego świadczenia pieniężnego nie może być wyższa od 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w okresie poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Świadczenie pieniężne wypłaca się w kwocie pomniejszonej o uposażenie, jakie żołnierz rezerwy otrzymał z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych.

 

Wniosek o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensujacego żołnierz składa do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na swoje miejsce pobytu stałego lub czasowego trwajacego ponad trzy miesiące.


Wniosek należy złożyć nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych.

2. Kto może złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć:

 • osobiście lub za pośrednictwem innej osoby do Urzędu Miejskiego w Będzinie – Wydziału Spraw Obywatelskich, Wojskowych i Ewidencji Ludności, pok. 27 (parter) lub w Kancelarii urzędu, w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek: 7.30-17.00, wtorek-czwartek: 7.30-15.30, piątek: 7.30-14.00,

 • za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Będzinie Wydział Spraw Obywatelskich, Wojskowych i Ewidencji Ludności ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin.

3. Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

W przypadku złożenia kompletnych i prawidłowych dokumentów niezwłocznie, nie później niż 7 dni liczac od dnia następującego po dniu wpływu wniosku do urzędu.

4. Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

"Wniosek o ustalenie i wypłatę świadczenia rekompensujacego" wraz z "Kartą informacyjną" wydaje Wojskowy Komendant Uzupełnień w Będzinie podczas wręczania "Karty Powołania" na ćwiczenia wojskowe.

 1. Oryginalne zaświadczenie wydane przez dowódcę jednostki wojskowej o odbyciu ćwiczeń wojskowych, które musi zawierać:

  • stopień wojskowy,

  • imię i nazwisko,

  • imię ojca,

  • numer PESEL żołnierza,

  • datę rozpoczęcia i zakończenia ćwiczeń wojskowych,

  • sumę dni ćwiczeń wojskowych uznanych za odbyte,

  • kwotę uposażenia wypłaconego z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych.

 2. Zaświadczenie o kwocie dziennego utraconego wynagrodzenia albo dochodu, w którym została określona kwota dziennego utraconego wynagrodzenia albo dochodu, wystawione przez:

  • naczelnika urzędu skarbowego - dla żołnierzy prowadzących działalność gospodarczą,

  • pracodawcę - dla żołnierzy będących pracownikami lub pozostającymi w stosunku służby,

  • wójta, burmistrza lub prezydenta miasta - dla żołnierzy utrzymujących się wyłącznie z działalności rolniczej.

5. Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Bez opłaty.

6. Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

W dniu zwolnienia z ćwiczeń wojskowych należy otrzymać zaświadczenie od dowódcy jednostki wojskowej o odbyciu ćwiczeń wojskowych.

 

Krok 2

Otrzymać zaświadczenie odpowiednio od naczelnika urzędu skarbowego, pracodawcy lub wójta, burmistrza, prezydenta miasta o kwocie dziennego utraconego wynagrodzenia lub dochodu – zaświadczenie winno być wydane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Krok 3

Przygotować pisemny wniosek o wypłatę należnego świadczenia rekompensującego.

 

Krok 4

Złożyć wniosek wraz z załącznikami:

 • osobiście, za pośrednictwem innej osoby do Urzędu Miejskiego w Będzinie – Wydział Spraw Obywatelskich, Wojskowych i Ewidencji Ludności, pok. 27 parter lub w Kancelarii urzędu, w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek: 7.30-17.00, wtorek-czwartek: 7.30-15.30, piątek: 7.30-14.00,

 • za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Będzinie Wydział Spraw Obywatelskich, Wojskowych i Ewidencji Ludności, 42-500 Będzin ul. 11 Listopada 20.

 

Krok 5

Otrzymać decyzję o przyznaniu świadczenia pieniężnego lub o odmowie jego przyznania.

 

Krok 6

Odebrać przyznane świadczenie pieniężne.

7. Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Urząd Miejski w Będzinie - Wydział Spraw Obywatelskich, Wojskowych i Ewidencji Ludności, 42-500 Będzin ul. 11 Listopada 20.
Telefony: (32) 267 91 25, (32) 267 92 33
E-mail: wso@um.bedzin.pl

8. Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. art. 119a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,

 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy.

9. Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia pieniężnego wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Będzina, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE REKOMPENSUJĄCE UTRACONE ZAROBKI Z TYTUŁU ODBYCIA ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.07.2018 10:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż