UZNANIE ŻOŁNIERZA/OSOBY, KTÓREJ DORĘCZONO KARTĘ POWOŁANIA DO SŁUŻBY WOJSKOWEJ ZA POSIADAJĄCEGO NA WYŁĄCZNYM UTRZYMANIU CZŁONKÓW RODZINY

UZNANIE ŻOŁNIERZA/OSOBY, KTÓREJ DORĘCZONO KARTĘ POWOŁANIA DO SŁUŻBY WOJSKOWEJ ZA POSIADAJĄCEGO NA WYŁĄCZNYM UTRZYMANIU CZŁONKÓW RODZINY

1. Co powinienem wiedzieć?

Żołnierz w czynnej służbie wojskowej, żołnierz pełniący służbę przygotowawczą, osoba, której doręczono kartę powołania do tej służby w drodze decyzji administracyjnej wójta, burmistrza, prezydenta miasta może zostać uznany za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.


Członkami rodziny żołnierza/osoby, której doręczono kartę powołania do tej służby pozostającymi na jego wyłącznym utrzymaniu są: jego małżonek, dzieci, rodzice oraz osoby, względem których obciąża go obowiązek alimentacyjny, o ile nie uzyskują dochodu lub uzyskiwany przez nich dochód z jakiegokolwiek tytułu jest niższy od minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego.

2. Kto może złożyć wniosek?

Żołnierz/osoba, której doręczono kartę powołania do służby wojskowej lub członek rodziny wymieniony w pkt 1.

Wniosek może zostać złożony:

  • osobiście, za pośrednictwem innej osoby do Urzędu Miejskiego w Będzinie – Wydział Spraw Obywatelskich, Wojskowych i Ewidencji Ludności, pok. 27 parter lub w Kancelarii urzędu, w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek: 7.30-17.00, wtorek-czwartek: 7.30-15.30, piątek: 7.30-14.00,

  • za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Będzinie Wydział Spraw Obywatelskich, Wojskowych i Ewidencji Ludności, 42-500 Będzin ul. 11 Listopada 20.

3. Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Sprawa powinna być załatwiona niezwłocznie, a sprawa wymagająca postępowania wyjaśniającego powinna zostać załatwiona nie później niż w ciągu miesiąca.

4. Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

"Wniosek o uznanie żołnierza/osoby, której doręczono kartę powołania do służby wojskowej za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny" - wzór WNIOSKU do pobrania

Załączniki:

  1. Kserokopia karty powołania do czynnej służby wojskowej (w przypadku osoby powołanej do odbycia służby wojskowej) wystawiona przez właściwego wojskowego komendanta uzupełnień lub zaświadczenie o odbywaniu czynnej służby wojskowej, pełnieniu służby przygotowawczej wystawione przez dowódcę jednostki wojskowej (w przypadku żołnierza),

  2. Akt małżeństwa, akt urodzenia dziecka (dzieci),

  3. Dokumenty potwierdzające uzyskiwany dochód przez członków rodziny pozostających na wyłącznym utrzymaniu np. zaświadczenie z zakładu pracy członków rodziny, zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o wysokości otrzymywanych świadczeń pieniężnych, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości pobieranego zasiłku, zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości otrzymywanych zasiłków i świadczeń socjalnych, odcinek świadczenia rentowego lub emerytalnego, oświadczenie o wysokości dochodów z innych źródeł lub ich braku.

5. Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Bez opłaty.

6. Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

Złożyć "Wniosek o uznanie żołnierza/osoby, której doręczono kartę powołania do służby wojskowej za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny" – wraz z niezbędnymi załącznikami:

  • osobiście, za pośrednictwem innej osoby do Urzędu Miejskiego w Będzinie – Wydział Spraw Obywatelskich, Wojskowych i Ewidencji Ludności, pok. 27 parter lub w Kancelarii urzędu, w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek: 7.30-17.00, wtorek-czwartek: 7.30-15.30, piątek: 7.30-14.00, ,

  • za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Będzinie Wydział Spraw Obywatelskich, Wojskowych i Ewidencji Ludności, 42-500 Będzin ul. 11 Listopada 20.

Krok 2

Otrzymać decyzję w sprawie uznania za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.

7. Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Urząd Miejski w Będzinie - Wydział Spraw Obywatelskich, Wojskowych i Ewidencji Ludności, 42-500 Będzin ul. 11 Listopada 20.
Telefony: (32) 267 91 25, (32) 267 92 33
E-mail: wso@um.bedzin.pl

8. Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

  1. Art. 127 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

9. Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji w sprawie uznania za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Będzina, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UZNANIE ŻOŁNIERZA/OSOBY, KTÓREJ DORĘCZONO KARTĘ POWOŁANIA DO SŁUŻBY WOJSKOWEJ ZA POSIADAJĄCEGO NA WYŁĄCZNYM UTRZYMANIU CZŁONKÓW RODZINY
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:20.07.2018
Data publikacji:20.07.2018 10:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
20.07.2018 10:57 Edycja dokumentu (Michał Karoń)