PREZYDENT MIASTA BĘDZINA

OGŁASZA

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Będzinie przy ul. Małobądzkiej, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 204/2 o pow. 611 m² karta mapy 47 obręb Będzin.

Przetarg ograniczony jest do właścicieli działek sąsiednich oznaczonych numerami: 201/2, 203/1, 203/2 i 206 karta mapy 47 obręb Będzin.

Uzasadnienie wyboru formy przetargu.

Wyżej wymieniona działka zlokalizowana jest na wysokiej skarpie znacznie powyżej poziomu ulicy. Ze względu na ukształtowanie terenu działka nie ma możliwości komunikacji z drogą publiczną ul. Małobądzką, z którą graniczy od strony wschodniej. Z pozostałych stron działka nie graniczy z nieruchomościami drogowymi. Ze względu na brak możliwości komunikacji z drogą publiczną sprzedaż w/w nieruchomości może jedynie służyć poprawie warunków zagospodarowania jednej z działek sąsiadujących.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu znajduje się na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej - symbol planu F.12 MN-U

Cena wywoławcza działki wynosi 79.500,00 zł netto

 

Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w stawce 23%.

 

Cena sprzedaży nieruchomości płatna jest przez jej nabywcę przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości.

 

Nabywca nieruchomości ponosi koszty opłat notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

 

Dla w/w nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KA1B/00041292/5, w której jako właściciel wpisana jest Gmina Będzin.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 05 września 2018 r. roku o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie ul. 11 Listopada 20, sala Nr 101.

 

OSOBY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM W PRZETARGU WINNY:

 

  • zapoznać się z regulaminem przetargowym dostępnym w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Będzinie ul. 11 Listopada 20, pokój 107, I piętro oraz na stronie www.bedzin.bip.info.pl

  • Najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2018 roku do godz. 13.00 przedłożyć aktualny wypis z operatu ewidencyjnego, potwierdzający własność działki sąsiadującej z działką stanowiącą przedmiot przetargu. Wypis należy złożyć bezpośrednio w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Będzinie I piętro pokój 107.

  • najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2018 roku wpłacić wadium w kwocie 8.000,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Będzinie – Wydziału Księgowo Budżetowego w ING Banku Śląskim S.A. Oddział w Będzinie Nr 44 1050 1142 1000 0023 0074 0087. Wymagane jest aby w podanym terminie wadium znajdowało się na koncie organizatora przetargu.

Uwaga ! Osoby , które wpłacą wadium po terminie wskazanym w ogłoszeniu, nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.

 

W przypadku nie przystąpienia przez osoby wygrywające przetarg do notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości w terminie ustalonym przez sprzedającego, Prezydent Miasta Będzina może odstąpić od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

Wszelkich informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Będzinie telefon 32 267 - 92 - 35 .

 

Prezydent Miasta Będzina zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:PREZYDENT MIASTA BĘDZINA OGŁASZA I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Będzinie przy ul. Małobądzkiej, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 204/2 o pow. 611 m² karta mapy 47 obręb Będzin.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:27.07.2018 10:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:Łukasz Komoniewski
Data na dokumencie:26.07.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:06.09.2018 00:00