PREZYDENT MIASTA BĘDZINA

OGŁASZA

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Będzinie przy ul. Potockiego, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 30/4 o pow. 124 m² karta mapy 36 obręb Będzin.

Przetarg ograniczony jest do właścicieli działek sąsiednich oznaczonych numerami: 31, 30/2 i 32 karta mapy 36 obręb Będzin.

Uzasadnienie wyboru formy przetargu.

Niewielka powierzchnia działki, jej nieregularny kształt jak również to, iż działka otoczona jest murami sąsiednich budynków uniemożliwia jej samodzielne zagospodarowanie.

W związku z powyższym działka stanowiąca przedmiot przetargu może służyć jedynie poprawie warunków zagospodarowania jednej z nieruchomości sąsiednich.

Przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Śródmieście zatwierdzonym uchwałą Nr LII/456/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu znajduje się na terenach zabudowy wielorodzinnej lub usługowej - symbol planu G5.MW-U.

Oferenci zobowiązani są do zapoznania się ze szczegółowymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz stanem faktycznym nieruchomości.

Cena wywoławcza działki wynosi 33.000,00 zł netto

Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w stawce 23%.

Cena sprzedaży nieruchomości płatna jest przez jej nabywcę przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty opłat notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Dla w/w nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KA1B/00051077/5

Przetarg odbędzie się w dniu 12 września 2018 r. roku o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie ul. 11 Listopada 20, sala Nr 101.

 

OSOBY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM W PRZETARGU WINNY:

  • zapoznać się z regulaminem przetargowym dostępnym w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Będzinie ul. 11 Listopada 20, pokój 107, I piętro oraz na stronie www.bip.bedzin

  • Najpóźniej do dnia 07 września 2018 roku do godz. 13.00 przedłożyć aktualny wypis z operatu ewidencyjnego, potwierdzający własność działki sąsiadującej z działką stanowiącą przedmiot przetargu. Wypis należy złożyć bezpośrednio w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Będzinie I piętro pokój 107.

  • najpóźniej do dnia 07 września 2018 roku wpłacić wadium w kwocie 3.000,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Będzinie – Wydziału Księgowo Budżetowego w ING Banku Śląskim S.A. Oddział w Będzinie Nr 44 1050 1142 1000 0023 0074 0087. Wymagane jest aby w podanym terminie wadium znajdowało się na koncie organizatora przetargu.

Uwaga ! Osoby , które wpłacą wadium po terminie wskazanym w ogłoszeniu, nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.

W przypadku nie przystąpienia przez osoby wygrywające przetarg do notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości w terminie ustalonym przez sprzedającego, Prezydent Miasta Będzina może odstąpić od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

Wszelkich informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Będzinie telefon 32 267 - 92 - 35 .

 

Prezydent Miasta Będzina zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:PREZYDENT MIASTA OGŁASZA I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Będzinie przy ul. Potockiego, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 30/4 o pow. 124 m² karta mapy 36 obręb Będzin
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:07.08.2018 09:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:Łukasz Komoniewski
Data na dokumencie:06.08.2018
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:13.09.2018 00:01