PREZYDENT MIASTA BĘDZINA

OGŁASZA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Będzinie przy ul. Partyzantów, oznaczonej na karcie mapy 31 obręb Będzin numerem ewidencyjnym działki 43/3 o pow. 264 m², zabudowanej garażem murowanym o pow. zabudowy 30 m², wymagającym legalizacji zgodnie z art. 103 ust.2 ustawy Prawo budowlane.

Dla w/w nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KA1B/00014037/2.

Cena wywoławcza działki wynosi 50.500,00 zł zw. z VAT

w tym:

40.500,00 zł – grunt

10.000,00 zł – garaż

Cena sprzedaży nieruchomości płatna jest przez jej nabywcę przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty opłat notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina, dla osiedla Gzichów położonego pomiędzy ulicami: Świerczewskiego, Czeladzką, Piastowską, Akacjową zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Będzina Nr VIII/71/2011 z dnia 28 marca 2011 r. nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu przeznaczona jest pod zieleń izolacyjną (przeznaczenie podstawowe) infrastrukturę techniczną, garaże w zespole - symbol planu 1 ZI.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania się ze szczegółowymi zapisami w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wadium uprawniające do uczestnictwa w przetargu wnoszone w pieniądzu wynosi 5.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się, w dniu 12 września 2018 r. roku o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie ul.11 Listopada 20, sala Nr 101, I piętro.

OSOBY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM W PRZETARGU WINNY:

  • zapoznać się z regulaminem przetargowym dostępnym w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Będzinie ul. 11 Listopada 20, pokój 107, I piętro oraz na stronie www.bip.bedzin

  • najpóźniej do dnia 07 września 2018 roku wpłacić wadium w podanej wysokości na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Będzinie Wydziału Księgowo - Budżetowego w ING Banku Śląskim S.A. Oddział w Będzinie Nr 44 1050 1142 1000 0023 0074 0087. Wymagane jest aby w podanym terminie wadium znajdowało się na koncie organizatora przetargu,

Uwaga ! Osoby , które wpłacą wadium po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie

zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.

W przypadku nie przystąpienia przez osoby wygrywające przetarg do notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości w terminie ustalonym przez sprzedającego, Prezydent Miasta Będzina może odstąpić od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

Wszelkich informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Będzinie telefon 32 267 - 92 - 35 .

 

Prezydent Miasta Będzina zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:PREZYDENT MIASTA OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Będzinie przy ul. Partyzantów, oznaczonej na karcie mapy 31 obręb Będzin numerem ewidencyjnym działki 43/3 o pow. 264 m², zabudowanej garażem murowanym o pow. zabudowy 30 m², wymagającym legalizacji zgodnie z art. 103 ust.2 ustawy Prawo budowlane.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:07.08.2018 10:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:Łukasz Komoniewski
Data na dokumencie:06.08.2018
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:13.09.2018 00:01