Zarządzenie nr 0050.340.2018

Prezydenta Miasta Będzina

z dnia 07.08.2018 roku

 

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu na czas oznaczony do 3 lat w trybie bezprzetargowym.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 994 z późniejszymi zmianami), art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 121 z późniejszymi zmianami), § 7 pkt 6 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Będzinie wprowadzonego załącznikiem do Zarządzenia nr 15/2017 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31 marca 2017 roku z późniejszymi zmianami

zarządzam:

§ 1

1. Przeznacza się do wynajęcia na czas oznaczony do 3 lat w trybie bezprzetargowym lokal użytkowy położony w Będzinie przy ul. Małachowskiego 26 wskazany w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Wynajem nastąpi na rzecz Pani Moniki Sajkiewicz działającej pod firmą Mika Consulting Monika Sajkiewicz.

§ 2

1. Ogłosić wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu w trybie bezprzetargowym opisanych w załączniku do niniejszego zarządzenia.

2. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych właściwego Urzędu.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

PREZYDENT MIASTA

Łukasz Komoniewski

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.340.2018 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 07.08.2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu na czas oznaczony do 3 lat w trybie bezprzetargowym
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:09.08.2018 07:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:Łukasz Komoniewski
Data na dokumencie:07.08.2018
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:31.08.2018 00:01