OGŁOSZENIE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie ogłasza konkurs ofert na stanowisko urzędnicze audytora wewnętrznego (samodzielne stanowisko ds. audytu) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie w ramach rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej na 1/4 etatu

 

1. Wymagania niezbędne

 

 • posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z zapisami art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1260) pod warunkiem posiadania znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej (art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1889 z późn. zm),

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • brak karalności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • wykształcenie wyższe,

 • posiadanie następujących kwalifikacji do przeprowadzania audytu wewnętrznego:

  jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub złożenie w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzaminu na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub uprawnienia biegłego rewidenta,
  lub dwuletnia praktyka w zakresie audytu wewnętrznego w rozumieniu art. 286 ust. 2 Ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.) i legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy

 

 • znajomość problematyki finansów publicznych oraz ustaw z zakresu działalności Ośrodka,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • kreatywność, sumienność i rzetelność,

 • dobra komunikacja interpersonalna,

 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

 • dyspozycyjność,

 • odporność na stres.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 

 • ocena i badanie adekwatności i skuteczności systemu kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem oraz jakości realizowanych zadań,

 • ocena wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu,

 • przedstawianie Dyrektorowi MOPS sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni, do końca stycznia każdego roku,

 • przygotowanie planu audytu na rok następny, do końca grudnia każdego roku,

 • bieżąca realizacja zadań wynikających z planu audytu.

4. Warunki pracy na stanowisku

 

 • miejsce pracy – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie, ul. 11 Listopada 1, 42-500 Będzin,

 • praca w trybie jednozmianowym, przeciętnie 8 godzinnym, w systemie równoważnego czasu pracy,

 • praca siedząca, administracyjno - biurowa,

 • budynek jednostki organizacyjnej nie jest wyposażony w windę.

5. Wymagane dokumenty

 

 • list motywacyjny,

 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza osobowego w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy

 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia).

 

6. Miejsce i termin składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 29.08.2018 roku w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie, ul. 11 Listopada 1, pok. 40 w godz. 8.00 – 15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze Audytor wewnętrzny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie przy ul. 11-go Listopada 1 w ramach rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej”
 

7. Informacje dodatkowe

 

 • dokumenty składane w formie kserokopii winny być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem„ i własnoręcznym podpisem kandydata,

 • kandydat, który po zakończeniu naboru zostanie wyłoniony na zajmowane stanowisko, na które prowadzony był nabór, ma obowiązek przed nawiązaniem stosunku pracy złożyć oświadczenie o niekaralności a także przedstawić do wglądu oryginały lub potwierdzone za zgodność przez notariusza dokumenty, o których mowa w pkt. 5,

 • w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOPS w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%,

 • dokumenty złożone przez kandydatów, po upływie 3 miesięcy od zakończenia procedury zostaną przeznaczone do zniszczenia,

 • kandydaci spełniający wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze zostaną o powyższym powiadomieni telefonicznie z równoczesnym podaniem terminu kolejnego etapu naboru,

 • szczegółowych informacji udziela Dział Kadr Administracji i Obsługi tel. (32)296-21-34,

 • informacja o przebiegu rekrutacji i jej wyniku zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 • Rozpoczęcie zatrudnienia od 10.09.2018 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie

Patrycja Gruca – Hołota

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie ogłasza konkurs ofert na stanowisko urzędnicze audytora wewnętrznego (samodzielne stanowisko ds. audytu) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie w ramach rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej na 1/4 etatu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:20.08.2018 15:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:Patrycja Gruca
Data na dokumencie:20.08.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:30.08.2018 00:05