ZBIORCZE  ZESTAWIENIE  Z  PRZEBIEGU  WYKONANIA  BUDŻETU  MIASTA BĘDZINA  
ZA III  KWARTAŁ  2006  ROKU

  Plan budżetu Plan po zmianach na 30.09.2006r. Wykonanie  
NAZWA na dzień %
  01.01.2006 roku  
         
  DOCHODY   +    PRZYCHODY  199 613 318 188 335 760 99 112 448 52,6%
         
         
  DOCHODY   BUDŻETOWE  -  RAZEM 143 784 230 145 851 909 84 304 742 57,8%
         
  I. DOCHODY  WŁASNE ( z udziałami ) 79 965 851 80 689 650 60 754 604 75,3%
 II. SUBWENCJA  OGÓLNA 15 636 543 15 942 763 13 409 525 84,1%
       
III. DOTACJE  NA  ZADANIA  BIEŻĄCE      
     REALIZOWANE  NA  PODSTAWIE 266 183 319 610 247 180 77,3%
     POROZUMIEŃ        
       
IV. DOTACJE I ŚRODKI NA REALIZACJĘ 696 750 696 750 0 0,0%
INWESTYCJI  MIEJSKICH        
       
V. DOTACJE  CELOWE  NA       
    DOFINANSOWANIE  ZADAŃ 1 244 573 1 949 220 1 497 693 76,8%
    WŁASNYCH  GMINY        
       
VI. DOTACJE Z FUNDUSZY  CELOWYCH  0 118 600 98 600 83,1%
         
VII. ŚRODKI Z BUDŻETU UNII  EUROPEJSKIEJ NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW WSPÓLNOT EUROPEJSKICH 0 8 551 40 224 0,0%
VIII. ŚRODKI Z FUNDUSZU  SPÓJNOŚCI          
NA REALIZACJĘ  PROJEKTU  29 215 630 29 215 630 0 0,0%
       
IX. DOTACJE  NA  ZADANIA  ZLECONE        
      Z  ZAKRESU  ADMINISTRACJI  16 758 700 16 911 135 8 256 916 48,8%
      RZĄDOWEJ        
         
 PRZYCHODY 55 829 088 42 483 851 14 807 706 34,9%
         
         
  WYDATKI   BUDŻETOWE  -  RAZEM 168 340 669 171 147 901 80 751 101 47,2%
         
 VIII.  WYDATKI  WŁASNE 151 581 969 154 236 766 72 993 585 47,3%
z  tego  :        
Wydatki  bieżące 92 266 553 95 311 409 66 703 951 69,99%
w tym :    na obsługę długu 1 113 458 1 113 458   0,00%
Wydatki  majątkowe 59 315 416 58 925 357 6 289 634 10,67%
       
 IX.  WYDATKI  DOTYCZĄCE   ZADAŃ       
        ZLECONYCH   Z   ZAKRESU     16 758 700 16 911 135 7 757 516 45,9%
        ADMINISTRACJI   RZĄDOWEJ        
         
 ROZCHODY 31 272 649 17 187 859 1 932 019 11,2%
         
         
  WYDATKI   +   ROZCHODY  199 613 318 188 335 760 82 683 120 43,9%
         
         
      DEFICYT    /   NADWYŻKA -24 556 439 -25 295 992 3 553 641 -
         


Informacja o kwocie długu Gminy Będzin na  dzień  30 września 2006 roku
WYSZCZEGÓLNIENIE na dzień 30.09.2006 rok
Zadłużenie na początek okresu rozrachunkowego                                                z tytułu:  
kredytów 725 000
pożyczek 456 152
wyemitowanych papierów wartościowych 13 770 000
Razem 14 951 152

Będzin dn. 12 październik  2006 roku


Wykaz udzielonych poręczeń

  1. Poręczenie pożyczki do wysokości 350.000 zł zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Sosnowcu na zakup nowych autobusów.
  2. Poręczenie kredytu do wysokości 628.000 zł zaciągniętego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Sosnowcu na zakup nowych autobusów.
  3. Poręczenie do wysokości 845.000 zł na zabezpieczenie kredytu  przeznaczonego  na realizację przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Katowicach  osiedla mieszkaniowego w Będzinie - Górki Małobądzkie
    Będzin dn. 31 lipca 2006 roku

Będzin dn. 31 lipca 2006 roku

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Będzina za III kwartał 2006 roku (zbiorcze zestawienie+dług)
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:21.11.2006 10:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewa Gąsiorek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:26.05.2008 09:37