WOr.2110.10.2018

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Będzina
ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze - podinspektor

w Biurze Zarządzania Kryzysowego

w Urzędzie Miejskim w Będzinie
przy ul. 11 Listopada 20

 

Wymagania niezbędne:

● posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z zapisami art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018, poz.1260) pod warunkiem posiadania znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej (art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1559),

● wykształcenie wyższe,

● staż pracy - minimum 5 lat,

● pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

● brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

● umiejętność obsługi komputera w zakresie korzystania z aplikacji biurowych MS Office (w szczególności MS Word, Exel),

● znajomość ustawy o samorządzie gminnym, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 

Wymagania dodatkowe:

● kreatywność, sumienność, rzetelność,

● umiejętność pracy w zespole,

● odpowiedzialność,

systematyczność,

wysoka kultura osobista,

dobra komunikacja interpersonalna.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

● obsługa systemu elektronicznej komunikacji w administracji publicznej,

● wykonywanie czynności z zakresu instrukcji kancelaryjnej,

● przygotowywanie wniosków dotyczących przeprowadzenia postępowań zamówień publicznych oraz wymaganej dokumentacji,

● realizacja zadań z zakresu polityki rachunkowości,

● obsługa programu Eurobudżet w zakresie wprowadzania dokumentów księgowych, z zastosowaniem szczegółowej klasyfikacji budżetowej oraz podobnych urządzeń księgowych,

● udział w kontrolach realizacji zadań, oraz w wizjach terenowych na terenie Miasta,

● protokołowanie posiedzeń Zespołów i Komisji w zakresie zarządzania kryzysowego,

● prowadzenie rejestrów świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony państwa,

● przygotowywanie projektów meldunków i komunikatów w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniach oraz powiadamiania w ramach cyfrowych usług publicznych,

● przygotowywanie projektów programów i planów szkoleń oraz sporządzanie wymaganej w tym zakresie dokumentacji,

● współudział w załatwianiu spraw związanych z finansowaniem gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych,

● prowadzenie ewidencji i zbiorów z zakresu zadań Biura,

● prowadzenie dokumentacji danych osobowych przetwarzanych w Biurze,

● sporządzanie raportów i okresowych sprawozdań,

● bieżące aktualizowanie dokumentacji i planów wykonywanych przez Biuro.

 

Warunki pracy na stanowisku:

 

• praca administracyjno-biurowa,

• wyjścia w teren,

• budynek Urzędu nie jest wyposażony w windę,

• praca w trybie jednozmianowym, przeciętnie do 8 godzin na dobę,

• praca w systemie równoważnego czasu pracy.

 

Oferty powinny zawierać:

 

  • uwierzytelnioną własnoręcznym podpisem kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego,

  • kserokopie świadectw pracy, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,

  • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

  • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza osobowego w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

  • list motywacyjny - własnoręcznie podpisany, z podaniem numeru telefonu kontaktowego do kandydata,

  • zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zawartych w ofercie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

  • uwierzytelnioną własnoręcznym podpisem kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych.

     

Kserokopie wszystkich dokumentów, składanych w ramach konkursu, powinny zostać potwierdzone własnoręcznie przez kandydatów za  zgodność z oryginałem.

 

Nie podpisanie dokumentów spowoduje odrzucenie oferty i utratę szansy na przejście do kolejnego etapu konkursu.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim, w przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Oferta na stanowisko urzędnicze – podinspektor w Biurze Zarządzania Kryzysowego" w Biurze Obsługi Klienta, w budynku Urzędu Miejskiego w Będzinie (parter), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września 2018 roku do godz. 17.00.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

Dokumenty złożone przez kandydatów, po upływie 3 miesięcy od daty sporządzenia protokołu z konkursu zostaną przeznaczone do zniszczenia.

 

Kandydaci spełniający wymagania zawarte w ogłoszeniu o konkursie zostaną o powyższym powiadomieni telefonicznie, z równoczesnym podaniem terminu kolejnego etapu konkursu.

 

Szczegółowych informacji w zakresie wymagań stawianych kandydatom udziela Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego Pan Mirosław Krycia tel. 32-267-92-49 lub 267-91-31.


 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Będzina

Sekretarz Miasta

/-/ Magdalena Rogowicz

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze - podinspektor w Biurze Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:30.08.2018 13:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:Magdalena Rogowicz
Data na dokumencie:30.08.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:11.09.2018 00:00