Zarządzenie Nr 0050.380.2018

Prezydenta Miasta Będzina

z dnia 11 września roku

 

w sprawie zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/470/2014 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Będzinie.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), w związku z § 6 Uchwały Nr LIV/958/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i odmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

zarządzam:

 

§ 1

Poddać konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/470/2014 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Będzinie.

§ 2

Termin konsultacji ustalić w terminie od dnia ogłoszenia do dnia 25 września 2018 roku włącznie.

§ 3

Formą konsultacji będzie zamieszczenie projektu zmiany uchwały Nr XLVII/470/2014 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Będzinie na stronie internetowej miasta Będzina.

 

§ 4

Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji ustalić Wydział Ochrony Środowiska.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

WICEPREZYDENT MIASTA

/-/ Rafał Adamczyk

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 0050.380.2018 Prezydenta Miasta Będzina w sprawie zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/470/2014 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:11.09.2018 14:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:11.09.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:26.09.2018 00:03