WOr.2110.14.2018

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Będzina
ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze

w Wydziale Księgowo-Budżetowym

Referat Budżetu

w Urzędzie Miejskim w Będzinie
przy ul. 11 Listopada 20

 

Wymagania niezbędne:

● posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z zapisami art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018, poz.1260) pod warunkiem posiadania znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej (art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1559),

● pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

● posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku,

● brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

● ukończone studia wyższe o kierunku ekonomicznym,

● posiada znajomość następujących przepisów:

- ustawy o finansach publicznych,

- ustawy o rachunkowości,

- ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

- rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,

- rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej,

- rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

- przepisów ogólnych dotyczących działalności samorządu,

● posiadanie minimum 1 roku doświadczenia zawodowego w komórkach finansowych w administracji publicznej.

Wymagania dodatkowe:

● zdolności organizacyjne,

● samodzielność w podejmowaniu decyzji,

● odpowiedzialność,

● systematyczność i dokładność,

● umiejętność pracy w zespole,

● znajomość komputera w zakresie Microsoft Office,

mile widziane doświadczenie w obsłudze programów finansowo-księgowych.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

● prowadzenie ksiąg rachunkowych budżetu gminy,

● sporządzanie łącznych sprawozdań budżetowych Rb-28S, Rb-27S zgodnie z terminami i zasadami wynikającymi z obowiązujących przepisów,

● sporządzanie łącznego sprawozdania finansowego gminy,

● bieżąca obsługa rachunków bankowych budżetu gminy,

● przekazywanie środków finansowych do jednostek organizacyjnych gminy i kontrola wykonania planu w zakresie dochodów i wydatków.

 

Warunki pracy na stanowisku:

• praca administracyjno-biurowa,

• wyjścia w teren,

• budynek Urzędu nie jest wyposażony w windę,

• praca w trybie jednozmianowym, przeciętnie do 8 godzin na dobę,

• praca w systemie równoważnego czasu pracy.

 

Oferty powinny zawierać:

  • uwierzytelnioną własnoręcznym podpisem kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego o kierunku ekonomicznym,

  • uwierzytelnione własnoręcznym podpisem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie minimum 1 roku doświadczenia zawodowego w komórkach finansowych w administracji publicznej,

  • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

  • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza osobowego w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

  • list motywacyjny - własnoręcznie podpisany, z podaniem numeru telefonu kontaktowego do kandydata,

  • zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zawartych w ofercie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

  • uwierzytelnioną własnoręcznym podpisem kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych.

Kserokopie wszystkich dokumentów, składanych w ramach konkursu, powinny zostać potwierdzone własnoręcznie przez kandydatów za  zgodność z oryginałem.

Nie podpisanie dokumentów spowoduje odrzucenie oferty i utratę szansy na przejście do kolejnego etapu konkursu.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim, w przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Oferta na stanowisko urzędnicze w Wydziale Księgowo-Budżetowym Referat Budżetu" w Biurze Obsługi Klienta, w budynku Urzędu Miejskiego w Będzinie (parter), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 września 2018 roku do godz. 17.00.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Dokumenty złożone przez kandydatów, po upływie 3 miesięcy od daty sporządzenia protokołu z konkursu zostaną przeznaczone do zniszczenia.

Kandydaci spełniający wymagania zawarte w ogłoszeniu o konkursie zostaną o powyższym powiadomieni telefonicznie, z równoczesnym podaniem terminu kolejnego etapu konkursu.

Szczegółowych informacji w zakresie wymagań stawianych kandydatom udziela Kierownik Referatu Budżetu Pani Iwona Rak tel. 32-267-92-02.

 

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Będzina

Sekretarz Miasta

/-/ Magdalena Rogowicz

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze w Wydziale Księgowo-Budżetowym Referat Budżetu w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:13.09.2018 08:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:Magdalena Rogowicz
Data na dokumencie:13.09.2018
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:25.09.2018 00:02