PREZYDENT MIASTA BĘDZINA

OGŁASZA

 

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Energetycznej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1874/1 karta mapy 5 obręb Łagisza, o powierzchni 3512 m²

Uzasadnienie wyboru trybu przetargu:

Przedmiotowa nieruchomość wykorzystywana jest jako droga wewnętrzna o nawierzchni mineralno – bitumicznej.

Ze względu na fakt, iż nieruchomości sąsiadujące z przedmiotowa działką są własnością różnych podmiotów, przetarg został ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1902/1, 1833/8, 1873/4 oraz 1873/2 karta mapy 5 obręb Łagisza.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KA1B/00052506/9

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

zabudowa przemysłowo - usługowa – symbol planu B6.P-U oraz w minimalnej części teren dróg publicznych – symbol planu 10.KDD
 

Cena wywoławcza wynosi: 303.394,00 zł netto

Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej podczas przetargu doliczony zostanie podatek VAT w stawce 23%

Wadium uprawniające do uczestnictwa w przetargu wnoszone w pieniądzu wynosi 30.000,00 PLN

 

Przetarg odbędzie się w dniu 15 października 2018 roku o godz. 10.00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin, sala nr 101, I piętro

 

PODMIOTY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM W PRZETARGU WINNY:

  • zapoznać się z regulaminem przetargowym zawierającym m.in. szczegóły dotyczące warunków przetargu, dostępnym w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20, pok. 107 (I piętro) oraz na stronie internetowej www.bedzin.bip.info.pl,

  • warunkiem uczestnictwa w przetargu jest przedłożenie do dnia 10 października 2018 roku, aktualnego wypisu z operatu ewidencji gruntów, wydanego prze Starostwo Powiatowe w Będzinie, potwierdzającego własność działki sąsiedniej,

  • najpóźniej do dnia 10 października 2018 roku wpłacić wadium w podanej wysokości na rachunek depozytowy Urzędu Miejskiego w Będzinie – Wydziału Księgowo-Budżetowego, prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. numer 44 1050 1142 1000 0023 0074 0087.

    Wymagane jest aby w podanym terminie wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.

W przypadku nieprzystąpienia przez osoby wygrywające przetarg do notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości w terminie ustalonym przez zbywającego, Prezydent Miasta Będzina może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie będzie podleć zwrotowi.

Wszelkich informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Będzinie, tel. 32 267 92 35

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Prezydent Miasta Będzina ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Energetycznej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1874/1 karta mapy 5 obręb Łagisza, o powierzchni 3512 m²
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:13.09.2018 14:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:16.10.2018 00:00