Zarządzenie nr 0050.358.2018

Prezydenta Miasta Będzina

z dnia 24.08.2018 roku

 

w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego o powierzchni 66,96 m², położonego przy ul. Potockiego 5 w Będzinie z przeznaczeniem na przechowanie wózków dziecięcych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (lokal użytkowy po dwóch bezskutecznych przetargach).

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 994 z późniejszymi zmianami), § 7 pkt 6 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Będzinie wprowadzonego załącznikiem do Zarządzenia nr 15/2017 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31 marca 2017 roku z późniejszymi zmianami oraz § 2 ust. 1 lit. e) Zarządzenia nr 0050.304.2018 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 10.07.2018 r. w sprawie zasad wynajmowania oraz użyczania na czas oznaczony do 3 lat lokali użytkowych z gminnego zasobu nieruchomości Miasta Będzina

zarządzam:

§ 1

Zawrzeć na okres do 3 lat z Panem Piotrem Rozmus prowadniczym działalność gospodarczą pod firmą: Piotr Rozmus Wózki Śląsk umowę najmu lokalu użytkowego o powierzchni 66,96 m², położonego przy ul. Potockiego 5 w Będzinie z przeznaczeniem na przechowanie wózków dziecięcych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (lokal użytkowy po dwóch bezskutecznych przetargach).

 

§ 2

Dla umowy najmu lokalu użytkowego, o którym mowa wyżej, ustalić stawkę czynszu najmu w wysokości 3,00 zł/m² netto, z zastrzeżeniem jej corocznej waloryzacji wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanym w komunikatach przez Prezesa GUS.

§ 3

Wszelkie prace remontowe, adaptacyjne i modernizacyjne najemca wykonywać będzie na własny koszt po uprzednim uzyskaniu zgody wynajmującego bez prawa do zwrotu nakładów koniecznych i ulepszeń po zakończeniu najmu.

 

§ 4

Najemca zobowiązany będzie wpłacić kaucję zabezpieczającą roszczenia wynajmującego w wysokości 3 – krotnego czynszu brutto płatną najpóźniej do dnia podpisania umowy najmu.

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Prezydent Miasta

Łukasz Komoniewski

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.358.2018 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 24.08.2018 roku w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego o powierzchni 66,96 m², położonego przy ul. Potockiego 5 w Będzinie z przeznaczeniem na przechowanie wózków dziecięcych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (lokal użytkowy po dwóch bezskutecznych przetargach)
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:02.10.2018 14:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:02.10.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:24.10.2018 00:00