OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu hal magazynowych z funkcją kompletowania i konfekcjonowania towaru w miejscowości Psary

Psary, dnia 03.10.2018r.

Nr RPPIX.6220.2.2018

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1257), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017, poz. 1405)

 

zawiadamiam,

 

strony postępowania, że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu hal magazynowych z funkcją kompletowania i konfekcjonowania towaru w miejscowości Psary na działkach o nr 2557/1, 2557/2, 2557/3, 2557/4, 2557/5, 2557/6, 2557/7 oraz 2347/6 obręb nr 0008 Psary, wszczętego na wniosek DL Project MANAGEMENT S.A., wystąpiono o wydanie opinii w zakresie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, do:

 

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej

- Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Katowicach

 

PUBLICZNE OGŁOSZENIE NASTĘPUJE W DNIU: 5.10.2018R.

 

Przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 52b oraz pkt 56b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 71), kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których może zostać ustalony obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i jednocześnie sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

 

Na podstawie art. 74 ust 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stosuje się przepis art. 49 kodeks postępowania administracyjnego, przewidujący powiadomienie stron
o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania. Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 wyżej wymienionej ustawy kodeks postępowania administracyjnego, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Strony prowadzonego postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Psary,
42-512 Psary ul. Malinowicka 4, pok. 213, w godzinach pracy urzędu.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu hal magazynowych z funkcją kompletowania i konfekcjonowania towaru w miejscowości Psary
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:Tomasz Sadłoń
Data na dokumencie:03.10.2018
Data publikacji:05.10.2018 07:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż