KOMU PRZYSŁUGUJE ZALICZKA
ALIMENTACYJNA

Podstawa prawna: Ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej - Dz. U. Nr 86, poz. 732, z dnia 22 kwietnia 2005r. z późn. zm.

Zaliczkę alimentacyjną przyznaje się na odrębny wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej osobom samotnie wychowującym dzieci, uprawnionym do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna.

Prawo do zaliczki ustala organ właściwy wierzyciela począwszy od miesiąca, w którym został złożony u komornika sądowego wniosek wraz z wymaganą dokumentacją, do końca okresu zasiłkowego. Okres zasiłkowy określony jest w decyzji administracyjnej.

Osoba uprawniona - oznacza to osobę uprawnioną do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli:
a) osoba uprawniona jest wychowywana przez osobę samotnie wychowującą dziecko, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,
b) osoba uprawniona jest wychowywana przez osobę pozostającą w związku małżeńskim z osobą, która przebywa w zakładzie karnym powyżej 3 miesięcy albo jest całkowicie ubezwłasnowolniona
c) jest osobą ucząca się, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych

Zaliczka alimentacyjna, zwana dalej "zaliczką", przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia 18 roku życia albo, w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej, do ukończenia 24 roku życia.

Zaliczka przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 583.00 zł.

Zaliczka przysługuje do wysokości świadczenia alimentacyjnego, nie więcej jednak niż:

1) w przypadku gdy w rodzinie jest jedna lub dwie osoby uprawnione do zaliczki - 170,00 zł dla osoby uprawnionej albo 250,00 zł, jeżeli osoba ta legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2) w przypadku gdy w rodzinie są trzy osoby, lub więcej, uprawnione do zaliczki - 120,00 zł dla osoby uprawnionej albo 170,00 zł, jeżeli osoba ta legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W przypadku, gdy dochód rodziny nie przekracza 50% kwoty, o której mowa wyżej tj. 292,50 zł, kwotę zaliczki zwiększa się do:

1) w przypadku gdy w rodzinie jest jedna lub dwie osoby uprawnione do zaliczki - 300,00 zł dla osoby uprawnionej albo 380,00 zł, jeżeli osoba ta legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
2) w przypadku gdy w rodzinie są trzy osoby, lub więcej uprawnione do zaliczki - 250,00 zł dla osoby uprawnionej albo 300,00 zł, jeżeli osoba ta legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 
ZALICZKA NIE PRZYSŁUGUJE, JEŻELI OSOBA UPRAWNIONA:

1) przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;
2) zawarła związek małżeński;
3) jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko.

ORGAN WŁAŚCIWY WIERZYCIELA WYDAJE DECYZJĘ ADMINISTRACYJNĄ O PRZYZNANIU ZALICZKI NA PODSTAWIE:

1) prawidłowo wypełnionego wniosku o przyznanie zaliczki złożonego u właściwego komornika sądowego:
2) zaświadczenia komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych i wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych;
2a) informacji sądu okręgowego o stanie egzekucji lub zaświadczenia zagranicznej instytucji egzekucyjnej o stanie egzekucji świadczeń alimentacyjnych;
3) oświadczenia wnioskodawcy o:
a) spełnieniu warunków określonych w ustawie
b) przekazaniu komornikowi sądowemu wszystkich znanych mu istotnych informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika alimentacyjnego
4) informacji osoby, o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych do alimentacji względem osoby uprawnionej
5) innych niezbędnych dokumentów określonych w przepisach o świadczeniach rodzinnych.


WAŻNE!


OSOBA SAMOTNIE WYCHOWUJĄCA DZIECKO - oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

 

                                                                           mgr Marzena Jaworska
                                                                                      Dyrektor
                                                               Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Komu przysługuje zaliczka alimentacyjna
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:27.11.2006 10:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:Marzena Jaworska
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:27.11.2006 10:13