Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze - aplikant w Straży Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Będzinie, przy Placu Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej 3

WOr.2110.15.2018

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Będzina
ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze - aplikant

w Straży Miejskiej

w Urzędzie Miejskim w Będzinie,

przy Placu Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej 3

 

 

I. Wymagania niezbędne:

 

 1. obywatelstwo polskie,

 2. ukończone 21 lat,

 3. korzystanie z pełni praw publicznych,

 4. wykształcenie minimum średnie lub średnie branżowe,

 5. nienaganna opinia,

 6. sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,

 7. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

 8. uregulowany stosunek do służby wojskowej,

 9. znajomość przepisów ustawy o strażach gminnych i ustawy o samorządzie gminnym,

 10. znajomość topografii miasta.

   

II. Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

 2. prawo jazdy kategorii B,

 3. podstawowa umiejętność obsługi komputera,

 4. umiejętność podporządkowania się szczególnej dyscyplinie służbowej.

   

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

 1. ochrona spokoju i porządku publicznego na terenie Miasta Będzina,

 2. realizacja zadań i obowiązków nałożonych przez ustawę o strażach gminnych

  i akty prawa miejscowego.

   

IV. Warunki pracy na stanowisku:

 

 1. praca w trybie trzyzmianowym, przeciętnie 8 godzin na dobę, w systemie równoważnego czasu pracy, z dobowym wymiarem czasu pracy wydłużonym do 12 godzin,

 2. praca wymagająca wyjścia w teren.

 

V. Oferty powinny zawierać:

 

 1. list motywacyjny - własnoręcznie podpisany, z podaniem numeru telefonu kontaktowego do kandydata,

 2. uwierzytelnioną własnoręcznym podpisem kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia minimum średniego lub średniego branżowego,

 3. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza osobowego w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

 4. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

 5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zawartych w ofercie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

 7. oświadczenie o uregulowanym stosunku do służby wojskowej (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia).

 

Kserokopie wszystkich dokumentów składanych w ramach konkursu, powinny zostać potwierdzone własnoręcznie przez kandydatów za zgodność z oryginałem.

Nie podpisanie dokumentów spowoduje odrzucenie oferty i utratę szansy na przejście do kolejnego etapu konkursu.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim, w przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Oferta na stanowisko urzędnicze - aplikant w Straży Miejskiej” w Biurze Obsługi Klienta, w budynku Urzędu Miejskiego w Będzinie, ul. 11 Listopada 20 (parter), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 października 2018 roku, do godz. 14.00.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Do niniejszego konkursu nie mają zastosowania przepisy art. 13 ust. 2b Ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1260 z późniejszymi zmianami), z uwagi na wymagania stawiane strażnikowi miejskiemu określone w art. 24 Ustawy o strażach gminnych (t.j. Dz.U. z 2018., poz. 928).

 

Dokumenty złożone przez kandydatów, po upływie 3 miesięcy od daty sporządzenia protokołu z konkursu zostaną przeznaczone do zniszczenia.

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

Kandydaci spełniający wymagania zawarte w ogłoszeniu o konkursie zostaną o powyższym powiadomieni telefonicznie, z równoczesnym podaniem terminu kolejnego etapu konkursu.

 

Dodatkowych informacji w zakresie wymagań stawianych kandydatom udziela Główny Specjalista Wydziału Organizacyjnego Pani Magdalena Harpula tel. 32/267-92-26.

 

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), informujemy, że dane osobowe zbierane przez Urząd Miejski w Będzinie wykorzystywane są w celach realizacji zadań ustawowych gminy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym. Dane osobowe mogą być pozyskiwane również dobrowolnie za zgodą osoby, której dane dotyczą. Administratorem danych osobowych zbieranych przez Urząd jest Prezydent Miasta Będzina z siedzibą w Będzinie przy ulicy 11 Listopada 20. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.bedzin.bip.info.pl w menu przedmiotowym, zakładka Ochrona Danych Osobowych.

 

Prezydent Miasta

/-/ Łukasz Komoniewski

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze - aplikant w Straży Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Będzinie, przy Placu Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej 3
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:Łukasz Komoniewski
Data na dokumencie:08.10.2018
Data publikacji:08.10.2018 16:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż