Siemianowice Śląskie,dn. 18 pażdziernika 2018 r.

RS.6220.4.2018
                            

                                                                      OBWIESZCZENIE
Napodstawie:
-art. 85 ust, 3 ustawyz dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływaniana środowisko(jt. Dz.U. z 2017r.,poz. 1405     z późn. zm.)

-art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjncgo (jt. Dz.U. z 2017r., poz. 1257     z póżn. zm.).

Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie podaje do publicznej wiadomości informację,

że w dniu 16 października 2018r., na wniosek złożony przez panią Marzenę Fijałkowska działającą w imieniu Panattoni Europe Sp. z 0.0. z siedzibą w Warszawie. Plac Europejski l w przedmiocie wydania decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającegona rozbudowie hali produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym na działce nr 59/1 1 59/2 w Będzinie obręb 0001 Będzin, arkusz mapy 57 zostala wydana decyzja ośrodowiskowych uwarunkowaniach, znak: RS.6220.4.2018, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzeniaoceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Z treścią ww. decyzji a także z dokumentacją zgromadzoną w sprawie można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie, przy ul. Miehalkowiekiej 105, pok, 19, tel 32 76 05 460, w godzinach pracy Urzędu (w poniedziałek 7.00- 17.00, od wtorkudoczwartku 8.00-16.00, w piątek 8.00-14.00),

Data podania do publicznej wiadomości

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym na działce nr 59/1 i 59/2 w Będzinie obręb 0001 Będzin, arkusz map 57, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny na środowisko
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:25.10.2018 09:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:Katarzyna Naczyńska-Budnik
Data na dokumencie:18.10.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:09.11.2018 00:02