Będzin, dnia 7 listopada 2018 roku

BRM.0002.LVII.2018

 

Szanowna Pani/Pan

Radna/Radny

Rady Miejskiej Będzina

 

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 14 listopada 2018 roku (środa) na godzinę 10.00 LVII sesję Rady Miejskiej Będzina.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołów z LV i LVI sesji.

 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.

 5. Uchwalenie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok:

 6. przedstawienie informacji przez Wiceprezydenta Miasta Rafała Adamczyka,

 7. przedstawienie stanowiska Komisji Polityki Społecznej Miasta Rady Miejskiej przez Przewodniczącą Komisji Jadwigę Gubałę,

 8. dyskusja,

 9. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok”.

 10. Podjęcie uchwał w sprawach:

 11. aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

 12. nadania nazwy dla ronda znajdującego się na skrzyżowaniu ulic: Józefa Piłsudskiego, Rafała Sznajdera i sierż Grzegorza Załogi
  w Będzinie,

 13. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Sosnowiec w sprawie powierzenia Gminie Sosnowiec przez Gminę Będzin w 2019 roku wykonywania zadań publicznych
  w zakresie izby wytrzeźwień dla osób nietrzeźwych doprowadzonych do izby wytrzeźwień z terenu Gminy Będzin,

 14. przyjęcia „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”,

 15. uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Będzina”,

 16. występowania mieszkańców Będzina z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą,

 17. wyrażenia zgody na wprowadzanie danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych,

 18. określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2019 roku,

 19. zmian budżetu miasta Będzina na 2018 rok,

 20. zmiany uchwały Nr XLIV/385/2017 Rady Miejskiej Będzina z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2018-2028.

 21. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego z działalności w latach 2014-2018.

 22. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej Będzina z działalności komisji w latach 2014-2018.

 23. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej Będzina Krzysztofa Dudzińskiego z działalności Rady VII kadencji w latach 2014-2018.

 24. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

 25. Sprawy różne i wolne wnioski.

 26. Zakończenie obrad sesji.

 

 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późniejszymi zmianami) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
LVII sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:
Data publikacji:
08.11.2018 09:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Krzysztof Dudziński
Data na dokumencie:
07.11.2018
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
17.05.2022 10:32