Zarządzenie nr 0050.425.2018

Prezydenta Miasta Będzina

z dnia 05.11.2018 roku

 

w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokali użytkowych położonych w budynku Dworca PKP Będzin – Miasto w formie przetargu ustnego ograniczonego oraz ogłoszenia wykazu tychże lokali.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 994 z późniejszymi zmianami), art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 4, art. 38 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 121 z późniejszymi zmianami), art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku, poz. 487), Uchwały nr XLVII/359/98 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 18 czerwca 1998 roku w sprawie określenia kierunków polityki Gminy Miasta Będzin w zakresie gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości oraz zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata z późniejszymi zmianami, § 7 pkt 6 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Będzinie przyjętego Zarządzeniem nr 15/2017 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31 marca 2017 roku z późniejszymi zmianami, § 3 ust.1 pkt 2 i ust. 2 Zarządzenia nr 0050.397.2018 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 1 października 2018 r. w sprawie trybu wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony lokali użytkowych i garaży z gminnego zasobu nieruchomości Miasta Będzina oraz w oparciu o zapisy Zarządzenia nr 0050.236.2017 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu lokali użytkowych z gminnego zasobu nieruchomości Miasta Będzina

zarządzam:

§ 1

I. Działając jako Dzierżawca budynku Dworca PKP Będzin – Miasto zlokalizowanego przy Placu Kolei Warszawsko – Wiedeńskiej w Będzinie oraz terenu przynależnego, stanowiącego własność Spółki PKP S.A. na podstawie umowy dzierżawy 32N4D-742/2006 z dnia 21 sierpnia 2006 roku przeznaczam do najmu w drodze przetargu ustnego ograniczonego w dopuszczalnym zakresie działalności najemców oraz okresie trwania umów najmu:

  1. lokal użytkowy nr 2 o powierzchni 90,66 m2 położony na parterze, wyposażony w instalację: wodno – kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania, dla których stawka wywoławcza czynszu najmu w przetargu wynosić będzie 5,00 zł/m2 netto.

  2. lokal użytkowy nr 3 o powierzchni 75,95 m2 położony na parterze, wyposażony w instalację: wodno – kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania, dla których stawka wywoławcza czynszu najmu w przetargu wynosić będzie 5,00 zł/m2 netto.

  3. Do oddania w najem ww. lokali użytkowych przyjąć formę przetargu ustnego ograniczonego.

  4. Dla ww. lokali użytkowych ustala się okres najmu nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2035 r. tj. do końca trwania umowy dzierżawy pomiędzy Miastem Będzin, a Spółką PKP S.A.

  5. Dla ww. lokali użytkowych ustala się zakaz prowadzenia działalności gospodarczej związanej ze sprzedaż i podawaniem napojów alkoholowych.

  6. Wyklucza się możliwość prowadzenia w ww. lokalach użytkowych działalności związanej z eksploatacją automatów do gier o niskich wygranych.

    § 2

Ogłosić wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem, wymienionych w § 1 poprzez wywieszenie niniejszego Zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Będzinie na okres 21 dni oraz opublikowanie w prasie i na stronach internetowych Urzędu.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Prezydenta Miasta

Wiceprezydent Miasta

Rafał Adamczyk

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.425.2018 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokali użytkowych położonych w budynku Dworca PKP Będzin – Miasto w formie przetargu ustnego ograniczonego oraz ogłoszenia wykazu tychże lokali
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:08.11.2018 09:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:Rafał Adamczyk
Data na dokumencie:05.11.2018
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:30.11.2018 00:00