Psary, dnia 14.11.2018 r.

Wójt Gminy Psary

woj. śląskie

RPPIX.6220.2.2018

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PSARY

 

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081)

 

zawiadamiam

 

Strony postępowania, że Wójt Gminy Psary, postanowieniem nr RPPIX.6220.2.2018 z dnia 14.11.2018 r. nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu hal magazynowych z funkcją kompletowania
i konfekcjonowania towaru w miejscowości Psary na działkach o nr 2557/1, 2557/2, 2557/3, 2557/4, 2557/5, 2557/6, 2557/7 oraz 2347/6 obręb nr 0008 Psary.

 

Postanowienie zostało wydane po zasięgnięciu opinii:

  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach (opinia z dnia 25.10.2018. r. o sygn. WOOŚ.4240.345.2018.IŁ),

  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej z/s w Będzinie (opinia z dnia 26.07.2018 r. o sygn. NS/ZNS/523.476.3126.42/2018),

  • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Katowicach (opinia z dnia 17.08.2018 r. o sygn. GL.ZZŚ.2.435.225.2018.TH/5773

 

PUBLICZNE OGŁOSZENIE NASTĘPUJE W DNIU: 16.11.2018R.

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że strony prowadzonego postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy oraz możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z aktami sprawy w tym z wyżej przywołanym postanowieniem Wójta Gminy Psary w Urzędzie Gminy Psary ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary, II piętro pokój nr 213, w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek 7:30 -17:00, wtorek – czwartek 7:30 -15:30, piątek 7:30 -14:00, w terminie 7 dni od daty dokonania doręczenia niniejszego obwieszczenia.

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)  jeżeli liczba stron postępowania:

1) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

2) w sprawie uchylenia lub zmiany, stwierdzenia nieważności, stwierdzenia wygaśnięcia decyzji, o której mowa w pkt 1, lub wznowienia postępowania w sprawie tej decyzji

- przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania. W tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Przedmiotową informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie niniejszego obwieszczenia na:

  • stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Psary www.bip.psary.pl,

  • stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Będzin www.bip.info.pl,

  • tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Psary,

  • tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Będzin,

  • w miejscu inwestycji.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:16.11.2018 12:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:Tomasz Sadłoń
Data na dokumencie:16.11.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:01.12.2018 00:01