Będzin, dnia 6 grudnia 2018 roku

BRM.0002.III.2018

 

 

Szanowna Pani/Pan

Radna/Radny

Rady Miejskiej Będzina

 

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 13 grudnia 2018 roku (czwartek) na godzinę 10.00 III sesję Rady Miejskiej Będzina.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.

 4. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2019-2028:

1) przedstawienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2019-2028 przez Skarbnik Miasta Annę Pawęzowską,

2) przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Komisji Leszka Dudka,

3) dyskusja,

4) podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2019-2028.

 1. Uchwalenie budżetu miasta Będzina na 2019 rok:

1) przedstawienie projektu budżetu miasta Będzina na 2019 rok przez Skarbnik Miasta Annę Pawęzowską,

2) przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Komisji Leszka Dudka,

3) dyskusja,

4) podjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta Będzina na 2019 rok.

 1. Uchwalenie Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021:

1) przedstawienie projektu Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 przez Wiceprezydent Miasta Annę Drzewiecką,

2) przedstawienie stanowiska Komisji Oświaty i Polityki Społecznej przez Przewodniczącą Komisji Darię Paterek,

3) dyskusja,

4) podjecie uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021”.

 1. Przedstawienie Raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Będzina na lata 2014-2017 z perspektywą do 2020 roku” za lata 2016 – 2017.

 2. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Centrum Usług Społecznych mieszkańców Gminy Będzin,

2) przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i uczniów w Gminie Będzin na lata 2019 – 2023,

3) podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,

4) zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku, dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,

5) złożenia wniosku o likwidację Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach,

6) aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Będzina”,

7) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Miastem Sosnowiec w sprawie powierzenia Miastu Sosnowiec wykonywania zadania w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z obszaru miasta Będzin,

8) uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Będzina na lata 2018 – 2020 z perspektywą do roku 2024”,

9) zmiany uchwały Nr XLIII/379/2017 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny obowiązujących na terenie miasta Będzina,

10) zmian budżetu miasta Będzina na 2018 rok,

11) zmiany uchwały Nr XLIV/385/2017 Rady Miejskiej Będzina z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2018-2028.

 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

 2. Interpelacje i zapytania Radnych.

 3. Sprawy różne i wolne wnioski.

 4. Zakończenie obrad sesji.

 

 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późniejszymi zmianami) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:III sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:07.12.2018 09:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Dudziński
Data na dokumencie:06.12.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:07.12.2018 09:09