WOr.2110.18.2018

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Będzina
ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze - samodzielny referent

w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej

w Urzędzie Miejskim w Będzinie
przy ul. 11 Listopada 20

 

Wymagania niezbędne:

● posiadanie obywatelstwa polskiego,

● wykształcenie wyższe,

● znajomość przepisów następujących ustaw: ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych,

● znajomość co najmniej 1 języka obcego,

● umiejętność sporządzania pism urzędowych,

● umiejętność pracy pod presją czasu,

● umiejętność analitycznego myślenia,

● pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

● brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagania dodatkowe:

● dyspozycyjność,

● komunikatywność,

● samodzielność,

● kreatywność,

● umiejętność pracy w zespole,

● wysoka kultura osobista.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

● opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych ukazujących dorobek Miasta i jego walory za pośrednictwem różnorodnych publikacji, wydawnictw, konkursów, środków masowego przekazu i strony internetowej,

● redagowanie tekstów informacyjno-promocyjnych,

● inicjowanie i realizacja imprez promocyjnych, kulturalnych, sportowych o zasięgu lokalnym i regionalnym,

● zamieszczanie informacji o ofercie Miasta w wybranych wydawnictwach i portalach internetowych,

● opracowywanie i prezentacja ofert służących promocji Miasta w kraju i za granicą,

● współpraca z drukarniami i agencjami wydawniczymi,

● organizacja konferencji, seminariów, szkoleń,

● wykonywanie dokumentacji fotograficznej imprez i event-ów organizowanych w Mieście,

● opracowywanie i realizowanie kampanii promocyjnych Miasta.

 

Warunki pracy na stanowisku:

• praca administracyjno-biurowa,

• wyjścia w teren,

• budynek Urzędu nie jest wyposażony w windę,

• praca w trybie jednozmianowym, przeciętnie do 8 godzin na dobę,

• praca w systemie równoważnego czasu pracy.

 

Oferty powinny zawierać:

 

  • uwierzytelnioną własnoręcznym podpisem kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego,

  • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

  • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza osobowego w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

  • list motywacyjny - własnoręcznie podpisany, z podaniem numeru telefonu kontaktowego do kandydata,

  • zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zawartych w ofercie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

  • uwierzytelnioną własnoręcznym podpisem kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych.

     

Kserokopie wszystkich dokumentów, składanych w ramach konkursu, powinny zostać potwierdzone własnoręcznie przez kandydatów za  zgodność z oryginałem.

Nie podpisanie dokumentów spowoduje odrzucenie oferty i utratę szansy na przejście do kolejnego etapu konkursu.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim, w przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Oferta na stanowisko urzędnicze - samodzielny referent w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej" w Biurze Obsługi Klienta, w budynku Urzędu Miejskiego w Będzinie (parter), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 grudnia 2018 roku do godz. 15.30.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Dokumenty złożone przez kandydatów, po upływie 3 miesięcy od daty sporządzenia protokołu z konkursu zostaną przeznaczone do zniszczenia.

Kandydaci spełniający wymagania zawarte w ogłoszeniu o konkursie zostaną o powyższym powiadomieni telefonicznie, z równoczesnym podaniem terminu kolejnego etapu konkursu.

Szczegółowych informacji w zakresie wymagań stawianych kandydatom udziela Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej Pan Kamil Kowal tel. 32-267-91-32.

 

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), informujemy, że dane osobowe zbierane przez Urząd Miejski w Będzinie wykorzystywane są w celach realizacji zadań ustawowych gminy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym. Dane osobowe mogą być pozyskiwane również dobrowolnie za zgodą osoby, której dane dotyczą. Administratorem danych osobowych zbieranych przez Urząd jest Prezydent Miasta Będzina z siedzibą w Będzinie przy ulicy 11 Listopada 20. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.bedzin.bip.info.pl w menu przedmiotowym, zakładka Ochrona Danych Osobowych.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Będzina

Sekretarz Miasta

/-/ Magdalena Rogowicz

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze - samodzielny referent w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:10.12.2018 15:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:Magdalena Rogowicz
Data na dokumencie:10.12.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:20.12.2018 00:01