Będzin, dnia 18.12.2018r.

WRM-RSiIM.271.22.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ

W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina – Łukasza Komoniewskiego

42 - 500 Będzin ul. 11 Listopada 20

REGON: 276257446 NIP: 625 24 30 128

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: przedmiotem zamówienia jest odławianie zbłąkanych zwierząt dzikich i gospodarskich, dostarczanie ich do "azylu" dla zwierząt dzikich lub gospodarstwa rolnego w przypadku zwierząt gospodarskich z zapewnieniem opieki, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych oraz zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierząt i ich części.

Zamówienie obejmuje również transport i zapewnienie opieki zwierzętom czasowo odebranym właścicielom lub opiekunom na podstawie decyzji Prezydenta Miasta. Usługa powinna być wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. Poz. 1840 ze zm), rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753), ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.), ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późniejszymi zmianami), rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016r. Nr 2183), ustawą z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2033), rozporządzeniem Rady (WE) Nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzeniem (WE) nr 1255/97 (Dz. Urz. UE L z 05.01.2005, str.1).

Pełna treść oferty dostępna w załączniku.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIE OFERTOWE przedmiotem zamówienia jest odławianie zbłąkanych zwierząt dzikich i gospodarskich, dostarczanie ich do "azylu"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:21.12.2018 10:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:Aneta Witkowska
Data na dokumencie:18.12.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:25.12.2018 00:00