wersja do wydruku Piotr Witelus 10.01.2019 12:56

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza konkurs ofert na Zastępstwo na stanowisko Zastępcy Dyrektora w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie przy ul. 11-go Listopada 1 w ramach rekrutacji zewnętrznej i wewnętrznej

OGŁOSZENIE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie ogłasza konkurs ofert na Zastępstwo na stanowisko Zastępcy Dyrektora w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie przy ul. 11-go Listopada 1 w ramach rekrutacji  zewnętrznej i wewnętrznej

1. Wymagania niezbędne

 • wykształcenie wyższe magisterskie;

 • minimum 5-letni staż pracy;

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 • obywatelstwo polskie;

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;

 • szczegółowa znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz aktów wykonawczych do tej ustawy;

 • znajomość przepisów prawa w zakresie ustaw: o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych, o ochronie zdrowia psychicznego, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o finansach publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego.

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy

 • umiejętność kierowania zespołem;

 • kreatywność, sumienność i rzetelność;

 • dobra komunikacja interpersonalna;

 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

 • dyspozycyjność;

 • odporność na stres.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 • zastępowanie Dyrektora Ośrodka w czasie jego nieobecności;

 • reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz podczas nieobecności Dyrektora lub w jego zastępstwie;

 • organizowanie i koordynowanie zadań podporządkowanych komórek organizacyjnych;

 • wydawanie decyzji administracyjnych zgodnie z udzielonymi upoważnieniami;

 • współdziałanie z Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy opracowywaniu planów finansowo – rzeczowych;

 • współdziałanie z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami oraz osobami fizycznymi w realizacji zadań z pomocy społecznej.

4. Warunki pracy na stanowisku

 • umowa o pracę – na zastępstwo

 • miejsce pracy – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie;

 • praca w trybie jednozmianowym, przeciętnie 8 godzinnym, w systemie równoważnego czasu pracy;

 • praca administracyjno – biurowa;

5. Wymagane dokumenty

 • list motywacyjny,

 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza osobowego w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy,

 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

6. Miejsce i termin składania dokumentów

W terminie do dnia 21.01.2019 r. dokumenty należy przesłać na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 11 Listopada 1, 42-500 Będzin 
lub złożyć w Sekretariacie pok. 40 w godz. 8.00 – 15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem Nabór na stanowisko Zastępcy Dyrektora w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie przy ul. 11-go Listopada 1 w ramach rekrutacji zewnętrznej”.

7. Informacje dodatkowe

 • dokumenty składane w formie kserokopii winny być opatrzone klauzulą za zgodność z oryginałem” i własnoręcznym podpisem kandydata,

 • kandydat, który po zakończeniu naboru zostanie wyłoniony na zajmowane stanowisko, na które prowadzony był nabór, ma obowiązek przed nawiązaniem stosunku pracy złożyć oświadczenie o niekaralności a także przedstawić do wglądu oryginały lub potwierdzone za zgodność przez notariusza dokumenty, o których mowa w pkt. 5,

 • w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOPS w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%,

 • dokumenty złożone przez kandydatów, po upływie 3 miesięcy od zakończenia procedury zostaną przeznaczone do zniszczenia,

 • kandydaci spełniający wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze zostaną o powyższym powiadomieni telefonicznie z równoczesnym podaniem terminu kolejnego etapu naboru,

 • szczegółowych informacji udziela Dział Kadr Administracji i Obsługi tel. (32)296-21-34,

 • informacja o przebiegu rekrutacji i jej wyniku zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie

  Patrycja Gruca – Hołota

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza konkurs ofert na Zastępstwo na stanowisko Zastępcy Dyrektora w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie przy ul. 11-go Listopada 1 w ramach rekrutacji zewnętrznej i wewnętrznej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Informację wytworzył:Patrycja Gruca Hołota
Data na dokumencie:10.01.2019
Data publikacji:10.01.2019 12:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż