Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 0050.20.2019

            Prezydenta Miasta Będzina

            z dnia 18.01.2019 r.

 

 

PREZYDENT MIASTA BĘDZINA

na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z uchwałą Nr LVII/487/2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”,

 

ogłasza

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Będzin w dziedzinie kultury w 2019 roku

 

  1. Ustala się następujące rodzaje zadań publicznych w dziedzinie kultury, na które może zostać udzielona dotacja z budżetu gminy Będzin:

    1. działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

    2. działania, mające na celu podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 

Pełna treść dostępna w załączniku.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Prezydent Miasta Będzina ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Będzin w dziedzinie kultury w 2019 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:21.01.2019 09:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:21.01.2019
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:12.02.2019 00:00