Będzin, dnia 24 stycznia 2019 roku

BRM.0002.VI.2019

 

Szanowna Pani
Szanowny Pan

Serdecznie zapraszam na VI sesję Rady Miejskiej Będzina, która odbędzie się w dniu 31 stycznia 2019 roku (czwartek) o godzinie 10.00.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołów z I i II sesji.

 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.

 5. Program współpracy międzynarodowej Będzina na 2019 rok:

 6. przedstawienie sprawozdania za 2018 rok i programu na 2019 rok przez Wiceprezydent Miasta Będzina Anetę Witkowską-Złocką,

 7. przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Komisji Leszka Dudka,

 8. dyskusja,

 9. podjęcie uchwał w sprawach:

 10. przyjęcia do wiadomości sprawozdania z realizacji uchwały Nr XLV/395/2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia ramowego programu współpracy Będzina z miastami partnerskimi Tatabanya, Iżewsk, Kaisiadorys i Basse-Ham w 2018 roku,

 11. przyjęcia ramowego programu współpracy Będzina z miastami partnerskimi Tatabanya, Iżewsk, Kaisiadorys i Basse-Ham w 2019 roku.

 12. Podjęcie uchwał w sprawach:

 13. planu pracy Rady Miejskiej Będzina na I półrocze 2019 roku,

 14. planów pracy Komisji Rady Miejskiej Będzina na I półrocze 2019 roku,

 15. wyrażenia opinii w przedmiocie wniesienia udziałów do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Będzinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

 16. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Będzińskiemu z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przebudową drogi powiatowej,

 17. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w rejonie ulic: Wolności, Sadowej i Modrzewiowej,

 18. ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Będzinie w części dotyczącej lokalizacji Filii nr 4 Łagisza,

 19. zmiany uchwały Nr LVII/483/2018 w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok”,

 20. podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

 21. przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Będzina oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,

 22. zmian budżetu miasta Będzina na 2019 rok,

 23. zmiany uchwały Nr III/6/2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2019-2028.

 24. Poparcie postulatów Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie finansowania wynagrodzeń nauczycieli.

 25. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

 26. Interpelacje i zapytania Radnych.

 27. Sprawy różne i wolne wnioski.

 28. Zakończenie obrad sesji.

 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:VI sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:25.01.2019 10:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Dudziński
Data na dokumencie:24.01.2019
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:01.02.2019 00:05