Zarządzenie Nr 0050.30.2019

Prezydenta Miasta Będzina

z dnia 29 stycznia 2019 roku

 

w sprawie określenia wzorów: wniosku, umowy i protokołów w postępowaniu przy udzieleniu dotacji celowej Wspólnotom mieszkaniowym na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), w  związku z § 6 uchwały Nr XLVII/470/2014 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z późn. zmianami

 

zarządzam:

§ 1

1. Określić wzory: wniosku, umowy i protokołów w postępowaniu przy udzieleniu dotacji celowej Wspólnotom mieszkaniowym na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Wzór protokołu kwalifikacyjnego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

5. Wzór protokołu końcowego stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzyć I Wiceprezydentowi Miasta Będzina.

 

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 0050.221.2017 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów: wniosku, umowy i protokołów stanowiących załącznik do Regulaminu dofinansowywania modernizacji ogrzewania lokali mieszkalnych we wspólnotach mieszkaniowych na terenie Będzina ze środków budżetu Miasta Będzina.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Z up. Prezydenta Miasta Będzina

WICEPREZYDENT MIASTA

/-/ Aneta Witkowska-Złocka

 

Sporządziła: M. Józwa-Katolik

Sprawdził:

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 0050.30.2019 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie określenia wzorów: wniosku, umowy i protokołów w postępowaniu przy udzieleniu dotacji celowej Wspólnotom mieszkaniowym na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:30.01.2019 12:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:Aneta Witkowska
Data na dokumencie:30.01.2019
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:30.01.2019 12:27