Uchwała Nr VI/28/2019 Rady Miejskiej Będzina z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Będzinie w części dotyczącej lokalizacji Filii nr 4 Łagisza.

Uchwała Nr VI/28/2019

Rady Miejskiej Będzina

z dnia 31 stycznia 2019 roku

 

w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Będzinie w części dotyczącej lokalizacji Filii nr 4 Łagisza.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 2 ustawy o bibliotekach (tekst jednolity – Dz. U. z 2018 r. poz. 574 z późniejszymi zmianami)

 

Rada Miejska Będzina

uchwala:

§ 1

Ogłasza się o zamiarze zmiany statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Będzinie nadanego Uchwałą Nr L/429/2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia 25 kwietnia 2018 r. w części dotyczącej lokalizacji filii nr 4 Łagisza w ten sposób, że

§ 10 ust. 1 pkt. 2 lit. d otrzymuje brzmienie:

„Filia nr 4 Łagisza (ul. Radosna 6),”.

 

§ 2

Treść uchwały wraz z uzasadnieniem podać do publicznej wiadomości przez okres sześciu miesięcy poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Będzina oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Będzinie oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Będzina.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej Będzina
/-/ Krzysztof Dudziński

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z treścią ustawy o bibliotekach, organizator instytucji zobowiązany jest na okres 6 miesięcy podać do publicznej wiadomości informację o zamiarze zmiany statutu biblioteki w części dotyczącej lokalizacji filii oraz oddziałów.

W związku z koniecznością opuszczenia dotychczasowego miejsca, w którym zlokalizowana jest Filia Nr 4 Łagisza, proponuje się na jej nową siedzibę lokal znajdujący się przy ul. Radosnej 6. Powyższe rozwiązanie jest korzystne z uwagi na fakt, iż w tym samym miejscu znajduje się filia Ośrodka Kultury, z którą biblioteka może prowadzić wspólne działania o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, jak również dzielić koszty utrzymania wspólnego lokalu.

Podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr VI/28/2019 Rady Miejskiej Będzina z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Będzinie w części dotyczącej lokalizacji Filii nr 4 Łagisza.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:Krzysztof Dudziński
Data na dokumencie:31.01.2019
Data publikacji:07.02.2019 12:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż