Będzin, dnia 12.02.2018 r.

Prezydent Miasta Będzina

ul. 11 Listopada 20

42-500 Będzin

WOŚ.6220.1.14.2018

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity D.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wydanej na wniosek ARDAMEX Sp. z o. o. ul. Żwirki i Wigury 32A/36, 42-500 Będzin decyzji z dnia 11.02.2018 r. Nr WOŚ.6220.1.14.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa budynku produkcyjno – magazynowego z zapleczem socjalno – biurowym wraz z towarzyszącą infrastrukturą” w Będzinie przy ul. Odrodzenia.

Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej, Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” w Katowicach oraz Dyrektora Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach zapoznać się można w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie, ul. 11 Listopada 20 - w Wydziale Ochrony Środowiska – w Referacie Zieleni Miejskiej, pok. 125 w godzinach pracy Urzędu.

 

Data podania informacji do publicznej wiadomości: 13.02.2019 r.

 

 

Z up. Prezydenta Miasta Będzina

WICEPREZYDENT MIASTA

/-/ Aneta Witkowska - Złocka

 

Sporządził: G. Pawełek

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji z dnia 11.02.2018 r. Nr WOŚ.6220.1.14.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa budynku produkcyjno – magazynowego z zapleczem socjalno – biurowym wraz z towarzyszącą infrastrukturą” w Będzinie przy ul. Odrodzenia
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:13.02.2019 14:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:Aneta Witkowska
Data na dokumencie:12.02.2019
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:13.02.2019 14:00