WPFZ.271.1.2019

Będzin, dnia 13 lutego 2019 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

 

Miasto Będzin reprezentowane przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON: 276257446 NIP: 625-24-30-128

 

II. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

 

Drukowanie i dostawa do Urzędu Miejskiego w Będzinie plakatów, ulotek oraz billboardów do projektu grantowego „Będzińska Akademia Umiejętności Cyfrowych” realizowanego
w ramach projektu „Obywatel.IT – program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim” - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

 

III. NAZWA FIRMY, SIEDZIBA I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ Z CENĄ

 

Lp.

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto

1

OPTOKOM Outdoor Media

ul. Jana Ziemby 11, 41-300 Dąbrowa Górnicza

1.193,10 zł

2

PROGRES Wydawnictwo-Druk-Reklama Krzysztof Snakowski

ul. mjr. Hubala-Dobrzańskiego 70, 41-218 Sosnowiec

1.722,00 zł

3

 

LEMONGRASS STUDIO Rafał Skrzeczkowski

ul. Dekerta 6, 41-200 Sosnowiec

1.250,00 zł

4

ORKO GROUP Marcin Łyczakowski

ul. Owocowa 10E, 40-158 Katowice

2.118,06 zł

5

P.P.H.U Janusz Ciosek Wielka Reklama

ul. Wojska Polskiego 45, 98-300 Wieluń

1.685,10 zł

6

Agencja Reklamowo-Wydawnicza Studio B&W Wojciech Janecki

ul. Podjazdowa 2/31, 41-200 Sosnowiec

1.746,60 zł

7

 

STUDIO REKLAMY DIGIDION SP. Z O.O.

ul. Armii Krajowej 67, 40-671 Katowice

1.587,93 zł

8

 

PRINT HERO Druk Wielkiego Formatu

ul. Ciepłownicza 23C, 31-574 Kraków

1.351,04 zł

 

IV. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ UZASADNIENIE JEJ WYBORU

OPTOKOM Outdoor Media, ul. Jana Ziemby 11, 41-300 Dąbrowa Górnicza

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena.

 

V. INNE:

Zamawiający pozostawia bez rozpatrzenia oferty Wykonawców: Lemongrass Studio Rafał Skrzeczkowski oraz PRINT HERO Druk Wielkiego Formatu.

 

Wykonawca Lemongrass Studio Rafał Skrzeczkowski złożył formularz ofertowy bez podpisu. Wykonawca PRINT HERO Druk Wielkiego Formatu złożył ofertę bez podpisu. Oferta jest oświadczeniem woli i powinna zostać podpisana przez osoby uprawnione do dokonywania tej czynności w imieniu Wykonawcy. Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego nr WPFZ.271.1.2019 oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności, a zgodnie z przepisem Kodeksu cywilnego do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarczy złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:13.02.2019 14:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:Aneta Witkowska
Data na dokumencie:13.02.2019
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:21.02.2019 00:00