Wójt Gminy Psary

woj.śląskie Psary, dnia 12.02.2019 r.

Nr RPPIX.6220.9.2018

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PSARY

O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 12.02.2019r. w ramach prowadzonego postępowania na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., wydano decyzję numer RPPIX.6220.9.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Przebudowa gazociągu DN 500 MOP 1,6 MPa w Będzinie przy ul. Brzozowickiej”.

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z:

  • opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach z dnia 21.12.2018 r. o sygn. GL.ZZŚ.2.435.288.2018.TH/

  • opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 29.10.2018 r. o sygn. WOOŚ.4220.454.2018.IŁ.

  • opinią Sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej z dnia 05.10.2018 r. o sygn. NS/ZNS.523.588.4233.55/2018

  • Postanowieniem Wójta Gminy Psary Nr RPPIX.6220.9.2018 z dnia 10.01.2019 r.

 

można się zapoznać w Urzędzie Gminy Psary z/s w Psarach ul. Malinowicka 4, pok. nr 213 w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek 7.30 – 17.00, wtorek – czwartek 7.30 – 15.30, piątek 7.30 – 14.00.

 

Od wydanej decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

PUBLICZNE OGŁOSZENIE NASTĘPUJE W DNIU: 14.02.2019 R.

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stosuje się przepis art. 49 k.p.a..

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Psary, stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.psary.pl, tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Będzin, stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.info.pl, w miejscu planowanej inwestycji.

 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, składając stosowne oświadczenie organowi, który decyzję wydał, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Z upoważnienia Wójta

Marta Szymiec

Zastępca Wójta

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:14.02.2019 07:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:Marta Szymiec
Data na dokumencie:12.02.2019
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:01.03.2019 00:01