Będzin, dnia 21 lutego 2019 roku

BRM.0002.VIII.2019

 

 

Szanowna Pani/Pan

Radna/Radny

Rady Miejskiej Będzina

 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 28 lutego 2019 roku (czwartek) na godzinę 10.00 VIII sesję Rady Miejskiej Będzina.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołów z III, IV, V, VI i VII sesji.

 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.

 5. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 roku:

1/ przedstawienie sprawozdania przez Wiceprezydent Miasta Annę Drzewiecką,

2/ przedstawienie stanowiska Komisji Oświaty i Polityki Społecznej Rady Miejskiej przez Przewodniczącą Komisji Darię Paterek,

3/ dyskusja,

4/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały Nr XLIII/357/2017 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok”.

 1. Raport z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku:

1/ przedstawienie sprawozdania przez Wiceprezydent Miasta Annę Drzewiecką,

2/ przedstawienie stanowiska Komisji Oświaty i Polityki Społecznej Rady Miejskiej przez Przewodniczącą Komisji Darię Paterek,

3/ dyskusja,

4/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu za 2018 rok z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014 – 2020.

 1. Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ przyjęcia „Programu profilaktyki otyłości i nadwagi wśród uczniów klas I szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Miasta Będzina na lata 2019 -2021”,

2/ o uchylenie w całości uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Centrum Usług Społecznych mieszkańców Gminy Będzin,

3/ zmiany Uchwały Nr II/2/2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Miasta Będzina,

4/ zmiany uchwały Nr XLII/352/2017 z dnia 18 października 2017 roku w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji dla Miasta Będzina na lata 2017 -2023”,

5/ zmiany uchwały Nr II/5/2018 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej Będzina,

6/ przekazania środków finansowych dla Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej,

7/ emisji obligacji komunalnych oraz zasad zbywania, nabywania i wykupu,

8/ zmian budżetu miasta Będzina na 2019 rok,

9/ zmiany uchwały Nr III/6/2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia 13 grudnia 2018 rok w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2019 – 2028,

10/ wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Będzińskiego nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ulicy Krakowskiej 11.

 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

 2. Interpelacje i zapytania Radnych.

 3. Sprawy różne i wolne wnioski.

 4. Zakończenie obrad sesji.

 

 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późniejszymi zmianami/ niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:VIII sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:22.02.2019 12:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Dudziński
Data na dokumencie:21.02.2019
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:22.02.2019 12:19