Porządek

BRM 0052/III/06                                                                            Będzin, 20 grudnia 2006 r.

 

                                                                                       Szanowny Pan Radny
                                                                                       Szanowna Pani Radna


           Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 28 grudnia 2006 roku (czwartek) na godzinę 9.00 III sesję Rady Miejskiej w Będzinie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z I i II sesji.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Uchwalenie budżetu miasta Będzina na 2007 rok:
  1/ przedstawienie projektu budżetu miasta przez Skarbnika Miasta Tomasza Zydka
  2/ przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu Miasta Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Komisji Grzegorza Miarkę
  3/ dyskusja
  4/ podjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta Będzina na 2007 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: aktualizacji i wprowadzenia nowych zadań do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Będzina na lata 2007 - 2010
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1/ planu pracy Rady Miejskiej na I półrocze 2007 roku
  2/ planu pracy Komisji stałych Rady Miejskiej na I półrocze 2007 roku.
 9. Uchwalenie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok:
  1/ przedstawienie projektu programu przez Prezydenta Miasta Radosława Barana
  2/ dyskusja
  3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok.
 10. Uchwalenie Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2007 rok:
  1/ przedstawienie projektu programu przez Prezydenta Miasta Radosława Barana
  2/ dyskusja
  3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy miasta Będzina
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2007".
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1.  upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Będzinie do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Prezydenta Miasta Będzina,
  2. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Śródmieście,
  3. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Małobądz przy Drodze Krajowej DK 86,
  4. wprowadzenia zmiany w uchwale nr LXI/673/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 23 października 2006 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez miasto Będzin,
  5. powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia jako doraźnej Komisji Rady Miejskiej
  6. wprowadzenia zmiany w uchwale Nr X/91/2003 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 30 maja 2003 roku w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Będzina
  7. uchylenia Uchwały nr LVII/632/2006 Rady Miejskiej z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia Bankowi Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych SA z siedzibą w Łaziskach Górnych poręczenia, stanowiącego zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego udzielonego Zagłębiowskiej Agencji Rozwoju SA w Będzinie na realizację zadań w ramach Działania 1.3. Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw lata 2004 - 2006
  8. udzielenia Samorządowi Województwa Śląskiego poręczenia stanowiącego zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego Projektu " Nowe kwalifikacje - szansa dla zagrożonych utratą zatrudnienia" realizowanego przez Zagłębiowską Agencję Rozwoju SA w Będzinie
  9. zmian budżetu miasta na 2007 rok.
 12. Sprawy różne i wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad sesji.


Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

                                                                                     Waldemar Szydło

                                                                              Przewdniczący Rady Miejskiej
                                                                                             w Będzinie

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:III sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:22.12.2006 08:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:Waldemar Szydło
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:30.01.2007 09:40