Prezydent Miasta Będzina Będzin, dnia 01.03.2019 r.

WRM.RSiIM.6722.3.2019

 

 

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w rejonie ulic: Wolności, Sadowej i Modrzewiowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Będzina Uchwały Nr VI/27/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w rejonie ulic: Wolności, Sadowej i Modrzewiowej.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta w Będzinie, ul. 11 Listopada 20, 42 – 500 Będzin, w terminie do 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 22 marca 2019 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie art. 39 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w rejonie ulic: Wolności, Sadowej i Modrzewiowej.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej ww. prognozy w Urzędzie Miasta w Będzinie, ul. 11 Listopada 20, 42 – 500 Będzin, w terminie do 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 22 marca 2019 r., bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres email: rozwoj@um.bedzin.pl. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w rejonie ulic: Wolności, Sadowej i Modrzewiowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:01.03.2019 09:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:Aneta Witkowska
Data na dokumencie:01.03.2019
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:01.03.2019 09:07