PREZYDENT MIASTA BĘDZINA

OGŁASZA

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Będzinie w rejonie ul. Brzozowickiej, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 53 oraz 54 karta mapy 7 obręb Będzin o powierzchni łącznej 1641 m².

Przetarg ograniczony jest do właścicieli działek sąsiednich oznaczonych numerami: 47/7, 52/1, 51/1, 55, 59/1 karta mapy 7 obręb Będzin.

Uzasadnienie wyboru formy przetargu.

Wyżej wymieniona nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej z tego też względu jej sprzedaż może jedynie służyć poprawie warunków zagospodarowania jednej z działek sąsiadujących.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu znajduje się na terenach zabudowy przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - symbol planu B9 MN oraz niewielkim fragmencie pod projektowane tereny dróg publicznych klasy dojazdowej – symbol planu 10.KDD

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 78.500,00 zł netto

 

Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w stawce 23%.

 

Cena sprzedaży nieruchomości płatna jest przez jej nabywcę przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości.

 

Nabywca nieruchomości ponosi koszty opłat notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Dla w/w nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KA1B/00055533/8, w której jako właściciel wpisana jest Gmina Będzin.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2019 r. roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie ul. 11 Listopada 20, sala Nr 101.

 

OSOBY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM W PRZETARGU WINNY:

  • zapoznać się z regulaminem przetargowym dostępnym w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Będzinie ul. 11 Listopada 20, pokój 107, I piętro oraz na stronie www.bip.bedzin

  • Najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2019 roku do godz. 16.00 przedłożyć aktualny wypis z operatu ewidencyjnego, potwierdzający własność działki sąsiadującej z działką stanowiącą przedmiot przetargu. Wypis należy złożyć bezpośrednio w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Będzinie I piętro pokój 107.

  • najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2019 roku wpłacić wadium w kwocie 7.000,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Będzinie – Wydziału Księgowo Budżetowego w ING Banku Śląskim S.A. Oddział w Będzinie Nr 44 1050 1142 1000 0023 0074 0087. Wymagane jest aby w podanym terminie wadium znajdowało się na koncie organizatora przetargu.

Uwaga ! Osoby , które wpłacą wadium po terminie wskazanym w ogłoszeniu, nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.

W przypadku nie przystąpienia przez osoby wygrywające przetarg do notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości w terminie ustalonym przez sprzedającego, Prezydent Miasta Będzina może odstąpić od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

Wszelkich informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Będzinie telefon 32 267 - 92 - 35 .

Prezydent Miasta Będzina zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:PREZYDENT MIASTA BĘDZINA OGŁASZA I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Będzinie w rejonie ul. Brzozowickiej, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 53 oraz 54 karta mapy 7 obręb Będzin o powierzchni łącznej 1641 m²
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:15.03.2019 12:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:15.03.2019
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:16.04.2019 00:01