Zarządzenie nr 0050.82.2019

Prezydenta Miasta Będzina

z dnia 18.03.2019 roku

w sprawie oddania w użyczenie lokalu użytkowego o powierzchni 17,59 m² położonego na parterze na terenie Dworca PKP Będzin - Miasto na rzecz Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2018, poz. 994 z późniejszymi zmianami), § 7 pkt 6 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Będzinie przyjętego Zarządzeniem nr 15/2017 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31 marca 2017 roku z późniejszymi zmianami, § 2 ust. 1 pkt 6 uchwały nr XLVII/359/98 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 18 czerwca 1998 roku w sprawie określenia kierunków polityki Gminy Miasta Będzina w zakresie gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości oraz zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata z późniejszymi zmianami

 

zarządzam:

§ 1

Oddać w użyczenie lokal użytkowy o powierzchni 17,59 m² położony na parterze na terenie Dworca PKP Będzin - Miasto na rzecz Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej.

 

§ 2

Zawrzeć umowę użyczenia, której przedmiot stanowić będzie lokal użytkowy wskazany w § 1 na czas oznaczony do dnia 31.08.2035 r. tj. do dnia obowiązywania umowy dzierżawy Dworca PKP Będzin - Miasto.

§ 3

 

Wszelkie prace remontowe, adaptacyjne i modernizacyjne biorący w użyczenie wykonywać będzie na własny koszt po uprzednim uzyskaniu zgody użyczającego bez prawa do zwrotu nakładów koniecznych i ulepszeń po zakończeniu użyczenia.

§ 4

Ogłosić wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do użyczenia obejmujący lokale użytkowe opisane w załączniku do niniejszego zarządzenia.

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
w Będzinie na okres 21 dni, licząc od dnia wywieszenia wykazu oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Będzinie. Informację o wywieszeniu niniejszego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

 

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

ŁUKASZ KOMONIEWSKI

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.82.2019 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 18.03.2019 roku w sprawie oddania w użyczenie lokalu użytkowego o powierzchni 17,59 m² położonego na parterze na terenie Dworca PKP Będzin - Miasto na rzecz Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:21.03.2019 11:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:18.03.2019
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:11.04.2019 00:02