Zarządzenie Nr 0050.95.2019

Prezydenta Miasta Będzina

z dnia 21.03.2019r.

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu na czas oznaczony do 3 lat w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2018, poz. 994 z późniejszymi zmianami), art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz.121 z późniejszymi zmianami), § 7 pkt 6 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Będzinie przyjętego Zarządzeniem nr 15/2017 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31 marca 2017 roku z późniejszymi zmianami

zarządzam:

 

§ 1

 1. Przeznacza się do wynajęcia na czas oznaczony do 3 lat w trybie bezprzetargowym lokal użytkowy położony w Będzinie przy ul. Małachowskiego 29 wskazany w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 2. Wynajem nastąpi na rzecz: Województwo Śląskie Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach.

   

§ 2

 1. Ogłosić wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym obejmujący lokale użytkowe opisane w załączniku
  do niniejszego zarządzenia.

 2. Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
  w Będzinie na okres 21 dni, licząc od dnia wywieszenia wykazu oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Będzinie. Informację o wywieszeniu niniejszego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie
  w prasie lokalnej.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

PREZYDENT MIASTA

ŁUKASZ KOMONIEWSKI

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 0050.95.2019 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 21.03.2019r w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu na czas oznaczony do 3 lat w trybie bezprzetargowym
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:27.03.2019 11:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:Łukasz Komoniewski
Data na dokumencie:21.03.2019
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:17.04.2019 00:06