Przedszkole Miejskie nr 6 im UNICEF w Będzinie

 

 Siedziba

 


strona internetowa

e-mail

 42-500 Będzin
 ul. Wisławy Szymborskiej 10a
 Regon 271067818


 http://pm6wesolakraina.edupage.org

pm6@przedszkole6bedzin.pl

 

 tel.  +48 32 267 61 94
 Dyrektor  Anna Głąb
   

 

Liczba oddziałów – 5 (w tym 2 integracyjne)

Liczba dzieci - 115


WIZJA PRZEDSZKOLA
Jesteśmy po to, aby stworzyć warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Chcemy wyrównywać i kompensować braki i opóźnienia w rozwoju. Skutecznie przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacyjnych.

 


MISJA PRZEDSZKOLA
Każde dziecko jest dla nas ważne. Zrobimy wszystko aby w naszym przedszkolu czuło się akceptowane i bezpieczne. Stworzymy warunki do harmonijnego rozwoju, do bycia samodzielnym, i otwartym na nowe doświadczenia. Zapewniamy, że każde z dzieci w naszym przedszkolu dostaje klucz do zdobywania wiedzy, do twórczych poszukiwań, inspirację do działania. Ponadto nasze przedszkole jest magicznym lustrem pozwalającym dzieciom sprawnym i niepełnosprawnym,  spojrzeć na to co wydaje się trudne  i nie do pokonania.


„Nie zmuszajmy dzieci do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność.
Nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia.

Nie żądajmy lecz przekazujmy.
Pozwalajmy dzieciom pytać i powoli rozwijajmy jego umysł tak, aby samo chciało chcieć.”

Janusz Korczak

Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy.
Problem integracji dzieci niepełnosprawnych z dziećmi rozwijającymi się prawidłowo jest obecnie traktowany życzliwie i normalnie. Bycie razem daje szansę akceptacji inności w sposób naturalny, daje szansę na radość, uśmiech, pracę i zabawę, dlatego szczególnie ważne jest rozpoczęcie procesu integracji już na poziomie przedszkolnym, gdzie rozwijamy samodzielność, aktywność życiową według zasady: ,,tyle samodzielności ile tylko możliwe, tyle motywacji ile potrzeba, tyle pomocy, ile konieczne i tyle ochrony ile niezbędne”
Dla nas nie ma dziecka ,,chorego”, „złego”, „ gorszego” jest po prostu człowiek!
Zarówno rodzice dzieci niepełnosprawnych i dzieci zdrowych mają wobec integracji wiele obaw i niepokoju, ale współpracując aktywnie z nauczycielami szybciej zauważają pozytywne strony działań integracyjnych; stąd większa życzliwość zrozumienie.
Pamiętajmy, że dzięki rodzicom dzieci niepełnosprawnych integracja się rodzi, a dzięki rodzicom dzieci sprawnych – rozwija!

Cele strategiczne przedszkola z grupami integracyjnymi:

 • zapewnienie dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju i przygotowanie ich do codziennego życia,
 • kształtowanie tolerancji, wrażliwości, wyrozumiałości i otwartości, zrozumienia dla innych zachowań,
 • wspieranie we wszystkich sferach z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka,
 • integrowanie z grupą, rodziną, środowiskiem lokalnym,
  dostrzeganie potrzeb drugiego człowieka, w tym szczególnie dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • uwrażliwianie i modelowanie zachowań dzieci zdrowych do niesienia pomocy i do traktowania dzieci niepełnosprawnych jako partnerów,
 • stosowanie specyficznych metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, które umożliwiają stymulację ich rozwoju, aktywności i samodzielności,
 • indywidualizowanie pracy z dziećmi, również z dziećmi niepełnosprawnymi, aby wyrównywać szanse edukacyjne.

Uczestnictwo dziecka niepełnosprawnego w życiu grupy pozwala na:

 • bycie sobą wśród innych,
 • rozwijanie wiary we własne siły i zwiększenie samoakceptacji,
 • wykształcenie motywacji i umiejętności pokonywania trudności
 • przygotowanie do pełnego udziału w życiu społecznym.

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przedszkole Miejskie nr 6 im UNICEF w Będzinie - informacje podstawowe
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Data publikacji:30.06.2003 11:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:12.05.2021 12:11