Katowice, dnia 8 marca 2019  r.

 

 

GL.ZUZ.2.421.1.2019.AK/3039

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zmianami), w związku z art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 389 ust. 9, art. 400 ust. 7, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2268,
ze zmianami), Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach zawiadamia, że na wniosek Pani Grażyny Kulis posiadającej pełnomocnictwo do reprezentowania TAURON Dystrybucja S.A. ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące – pod korytem cieku Psarka linii kablowej elektroenergetycznej średniego napięcia umieszczonej w rurze osłonowej na działce o numerze ewidencyjnym 70, obręb Łagisza, gmina Będzin.

Jednocześnie, mając na uwadze normę prawną odtwarzaną z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Katowicach przy ul. Sokolskiej 65, 40-087 Katowice, pok. nr 102 w godz. 730-1430. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 250 41 27 wew. 14.

Ponadto informuję, że po upływie w/w terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:28.03.2019 15:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:Andrzej Kitel
Data na dokumencie:08.03.2019
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:05.04.2019 00:07