PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA

UDZIELENIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA

 

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania tj. 26 maja 2019 r. kończą 75 lat, mogą udzielić pełnomocnictwa do głosowania w ich imieniu.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa (Zał. nr 1) należy złożyć najpóźniej w 9. dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 17 maja 2019 r.

Do wniosku załącza się:

  1. kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, jeżeli osoba udzielająca pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miała ukończonych 75 lat,

  2. pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa (Zał. nr 2), zawierającą jej nazwisko i imię (imiona) oraz adres zamieszkania, a także nazwisko i imię (imiona) osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania

  3. kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osoby mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców miasta Będzina.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

 

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mąż zaufania, obserwator społeczny i kandydaci w wyborach.

 

Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

 

Akt pełnomocnictwa zostanie sporządzony w miejscu zamieszkania wyborcy lub w innym wskazanym przez wyborcę miejscu na obszarze gminy. Akt pełnomocnictwa zostanie sporządzony przed Prezydentem Miasta Będzina lub upoważnionym pracownikiem Urzędu Miejskiego w Będzinie.

 

Wyborca może cofnąć udzielone pełnomocnictwo składając stosowne oświadczenie Prezydentowi Miasta Będzina najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów tj. do dnia 24 maja 2019 r. lub właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania, jeżeli pełnomocnik nie zagłosował wcześniej.

 

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście pod warunkiem, że wcześniej nie oddał głosu jego pełnomocnik.

 

Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych i domach studenckich.

 

Pełnomocnictwa do głosowania nie może udzielić osoba, która zgłosiła zamiar głosowania korespondencyjnego.

 

UWAGA: Głosować przez pełnomocnika można tylko w kraju.

 

Szczegółowe informacje dostępne są pod nr telefonów 32-267-91-25, 32-267-92-33.

 

Stosowne formularze o sporządzenie aktu pełnomocnictwa można również pobrać w Wydziale Spraw Obywatelskich, Wojskowych i Ewidencji Ludności Urzędu Miejskiego w Będzinie – pokój 27 (parter).

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:04.04.2019
Data publikacji:04.04.2019 10:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
04.04.2019 10:06 Edycja dokumentu (Michał Karoń)