GŁOSOWANIE NA PODSTAWIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

GŁOSOWANIE NA PODSTAWIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE

DO GŁOSOWANIA

 

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w Polsce, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania (Zał. nr 1) składa się w urzędzie gminy, w której wyborca będzie ujęty w spisie wyborców, najpóźniej w 2 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 24 maja 2019 r. Wniosek może zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.

W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (Zał. nr 2), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL oraz dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia (może to być jeden dokument).

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

WYBORCY UJĘCI W REJESTRZE WYBORCÓW MIASTA BĘDZINA, WNIOSKI O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA SKŁADAJĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BĘDZINIE, WYDZIALE SPRAW OBYWATELSKICH, WOJSKOWYCH I EWIDENCJI LUDNOŚCI POK. 21 PARTER LUB TELEFAXEM NA NR 32-267-91-25, 32-267-91-27 ALBO ELEKTRONICZNIE NA ADRES wso@um.bedzin.pl, zofia.masztaleruk@um.bedzin.pl ZAŚWIADCZENIE WYDAWANE JEST BEZZWŁOCZNIE.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:GŁOSOWANIE NA PODSTAWIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:04.04.2019
Data publikacji:04.04.2019 10:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
04.04.2019 10:20 Edycja dokumentu (Michał Karoń)