Wójt Gminy Psary Psary, dnia 08.04.2019 r.

woj. śląskie

Nr RPPII.6220.2.2018

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PSARY

 

Na podstawie art. 33, art. 34, art. 35, art. 59 ust. 1 pkt. 2 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.)

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na budowie zespołu hal magazynowych z funkcją kompletowania i konfekcjonowania towaru w miejscowości Psary na działkach o nr 2557/1, 2557/2, 2557/3, 2557/4, 2557/5, 2557/6, 2557/7 oraz 2347/6 obręb nr 0008 Psary.

 

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu hal magazynowych z funkcją kompletowania i konfekcjonowania towaru w miejscowości Psary na działkach o nr 2557/1, 2557/2, 2557/3, 2557/4, 2557/5, 2557/6, 2557/7 oraz 2347/6 obręb nr 0008 Psary jest Wójt Gminy Psary.

Organem właściwym do dokonania uzgodnień w przedmiotowej sprawie, przed wydaniem decyzji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, natomiast organem właściwym do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej z/s w Będzinie.

 

Postępowanie administracyjne zostało wszczęte na wniosek złożony przez spółkę DL Project Management S.A. z siedzibą w Katowicach, reprezentowaną przez pełnomocnika.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie hal produkcyjno-magazynowych z funkcją kompletowania i konfekcjonowania towaru przed wysyłką oraz przeznaczeniem pod nieuciążliwą produkcję, a także portierni, zbiorników i pompowni p.poż., zbiornika retencyjnego oraz wjazdów wraz z towarzyszącą infrastrukturą. Planowane przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane na terenie miejscowości Psary na działkach nr 2557/1, 2557/2, 2557/3, 2557/4, 2557/5, 2557/6, 2557/7, 2347/6. Powierzchnia działek objętych inwestycją wynosi ok. 44 ha.

 

Teren inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Psary, przyjętego Uchwałą Nr XLVIII/395/2010 Rady Gminy Psary z dnia 28 października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Psary, która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Nr 279 poz. 4685, zmienionego uchwałą Nr XXX/336/2017 Rady Gminy Psary z dnia 15 maja 2017 r. - tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa śląskiego z dnia 9 października 2017 r., poz. 5407 i uchwałą Rady Gminy Psary Nr XXXIX/480/2018 z dnia 28 marca 2018 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 11 kwietnia 2018 r. poz. 2550.

 

W niniejszej sprawie organ przeprowadza udział społeczeństwa, ze względu na złożenie przez Inwestora Raportu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz dokonane przez Inwestora uzupełnienia do złożonego Raportu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Z następującą dokumentacją:

- wnioskiem o wydanie decyzji z wymaganymi załącznikami;

- opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej (sygn. NS/ZNS.523.476.3126.42/2018 z dnia 26.07.2018 r.) odnośnie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;

- opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Katowicach (sygn. akt. GL.ZZŚ.2.435.225.2018.TH/5773 z dnia 17.08.2018 r.) stwierdzającą brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;

- postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach (sygn. WOOŚ.4220.345.2018.IŁ z dnia 25.10.2018 r.) odnośnie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;

- postanowieniem Wójta Gminy Psary Nr RPPIX.6220.2.2018 z dnia 14.11.2018 r. nakładającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określającym zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia;

- raportem o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia oraz uzupełnieniami do raportu;

- opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej (sygn.NS/ZNS.524.31.207.1/2019 z dnia 08.02.2019 r.) odnośnie opinii w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych;

- postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach (sygn. WOOŚ.4221.6.2019.IŁ z dnia 03.04.2019 r.) odnośnie uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia i określenia warunków na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia oraz wymagań dotyczących ochrony środowiska

można się zapoznać w Referacie Przedsięwzięć Publicznych Urzędu Gminy w Psarach przy ul. Malinowickiej 4, (II piętro, pokój nr 213),
w godzinach urzędowania:

poniedziałek: od 730-1700

wtorek-czwartek: od 730-1530

piątek: od 730-1400

 

Zgodnie z art. 29 w/w ustawy informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w prowadzonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

Uwagi i wnioski można składać w terminie 30 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

 

PUBLICZNE OGŁOSZENIE NASTĘPUJE W DNIU: 11.04.2019 R.

 

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone m.in.:

- w formie pisemnej – w biurze podawczym Urzędu Gminy w Psarach ul. Malinowicka 4;

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@psary.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym;

- ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy w Psarach ul. Malinowicka 4 ( II piętro, pokój nr 213);

Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Psary.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Psary przy ul. Malinowickiej 4;

- tablicy ogłoszeń Urzędu Urzędu Miasta Będzin przy ul. 11 Listopada 20

- stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.psary.pl;

- stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.bedzin.bip.info.pl

- w miejscu planowanej inwestycji.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:11.04.2019 10:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:Tomasz Sadłoń
Data na dokumencie:08.04.2019
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:14.05.2019 00:01