OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W BĘDZINIE

42-500 Będzin ul. Sportowa 4


 

Ogłasza nabór kandydata na stanowisko: Starszy księgowy ds. płac i księgowości

Dział Finansowo-Księgowy


 

Wymagania niezbędne (konieczne) wobec kandydata:

1.Wykształcenie wyższe lub średnie

Przy legitymowaniu się przez kandydata wykształceniem wyższym pierwszego lub drugiego stopnia
w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, wymogiem niezbędnym to posiadanie minimum dwuletniego stażu pracy; przy legitymowaniu się wykształceniem średnim - wymóg niezbędny to posiadanie minimum czteroletniego stażu pracy.

2. Znajomość przepisów związanych z działalnością jednostek organizacyjnych samorządu gminnego,
a w szczególności:

a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

b) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

c) ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych

d) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku kodeks pracy

e) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych

f) znajomość przepisów dotyczących rachunkowości i podatków

3. Obywatelstwo polskie albo obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z zapisami art.11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1260 z późniejszymi zmianami) pod warunkiem posiadania znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej (art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 1559 późniejszymi zmianami).

4. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

5. Niekaralność za przestępstwa popełnione z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwa skarbowe.

6. Nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania dodatkowe:

 

 • Wykształcenie kierunkowe ekonomiczne.

 • Posiadanie doświadczenia zawodowego w zakresie praktycznej znajomości procesów finansowo-księgowych (praca w komórkach finansowo - księgowych)

 • Umiejętność obsługi komputera (w tym w szczególności WORD, EXCEL, Internet).

 • Umiejętność organizacji pracy własnej, komunikatywność, samodzielność i operatywność.

 • Umiejętność pracy w zespole.

 • Posiadanie doświadczenia zawodowego w zakresie pracy w samorządowej jednostce organizacyjnej

 • Umiejętności w zakresie naliczania wynagrodzeń.

 • Zdolności analityczne.

 • Samodzielność, komunikatywność, sumienność i dokładność.

Zakres wykonywanych zadań:

1. Naliczanie wynagrodzeń i innych należności ze stosunku pracy

2. Naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne.

3. Sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej ZUS i obsługa Płatnika.

4. Rozliczanie podatku od osób fizycznych (w tym PIT-11 i PIT- 4 )

5. Ewidencja księgowa w zakresie naliczonych wynagrodzeń.

6. Pomoc przy przygotowaniu materiałów do bilansu i sprawozdawczości.

7. Współpraca ze służbami kadrowymi.

8. Przygotowywanie zaświadczeń i pism związanych ze sposobem naliczania wynagrodzeń.

Miejsce i warunki pracy na stanowisku :

 • Miejsce - praca w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji.

 • Warunki pracy bezpieczne. Budynek piętrowy bez podjazdu, niedostosowany do wózków inwalidzkich.

 • Praca w trybie jednozmianowym, 8 godzinny czas pracy.

 • Stanowisko pracy jest związane z pracą przy komputerze powyżej 4 godzin.

 • Praca w pełnym wymiarze czasu pracy

W jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny,

 • Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( wzór kwestionariusza osobowego w załączeniu pod treścią ogłoszenia).

 • Kserokopie świadectw pracy potwierdzające staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem), a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu dodatkowo aktualne zaświadczenie z zakładu pracy (niezbędne do potwierdzenia wymaganego stażu pracy).

 • Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i umiejętności.

 • Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia).

 • Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zawartych w ofercie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.
  z 2018 r., poz. 1000 z późniejszymi zmianami – wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia).

 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych (wzory oświadczeń w załączeniu pod treścią ogłoszenia).

Kserokopie wszystkich dokumentów składanych w ramach konkursu, powinny zostać potwierdzone własnoręcznie przez kandydatów za zgodność z oryginałem. Nie podpisanie dokumentów spowoduje odrzucenie oferty i utratę szansy na przejście do kolejnego etapu konkursu.

Szczegółowe informacje w zakresie wymagań stawianych kandydatom udzielane są w sekretariacie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Będzinie w godz. od. 7.00 do 15.00, tel. 32 267-30-07.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Starszy księgowy ds. płac i księgowości” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.05.2019 r. do godz. 15.00 na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Sportowa 4, 42-500 Będzin. Decyduje data wpływu. Nie ma możliwości przekazywania dokumentów drogą elektroniczną.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późniejszymi zmianami), że niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru zostanie upowszechniona poprzez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Będzinie  oraz poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Będzinie.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO
) Ośrodek Sportu
i Rekreacji
informuje, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 4, 42-500 Będzin, zwanym dalej Ośrodek Sportu i Rekreacji; tel. 32 267 30 07, e-mail: a.krakowiak@osir.bedzin.pl;

 2. Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych) jest
  (e-mail: wozniakmarek@op.pl);

 3. Dane osobowe Pani /Pana przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w rekrutacji organizowanej przez: Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 4, 42-500 Będzin zgodnie z udzieloną przez Panią/Pana zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

 4. Wyżej wymienione dane osobowe Pani /Pana nie będą udostępniane innym odbiorcom;

 5. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

 6. Wyżej wymienione dane osobowe Pani /Pana będą przechowywane przez okres niezbędny
  do przeprowadzenia rekrutacji organizowanej przez Ośrodek Sportu i Rekreacji;

 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

 8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych, które są wymogiem ustawowym spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji;

 11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych osobowych;

 12. Administrator Danych Osobowych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel,
  w którym dane osobowe zostaną zebrane.

 


 

 

           Zastępca Dyrektora

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Będzinie

Kamil Kowal

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie konkursu na stanowisko starszego księgowego ds. płac i księgowości w Dziale Finansowo-Księgowy w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:19.04.2019 09:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:19.04.2019
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:25.05.2019 00:01