Jaworzno, 25 kwietnia 2019r.

OŚ-ŚR.6220.15.2019

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm/ oraz art. 74 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ltekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm./

Prezydent Miasta Jaworzna zawiadamia strony postępowania,

że 16 kwietnia 2019r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek Pana Grzegorza Dobruta działającego z pełnomocnictwa udzielonego przez TAURON Wytwarzanie SA, ul. Promienna 51, 43-600 Jaworzno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: Przyłączenie bloku gazowo-parowego klasy 413 MWe Tauron Wytwarzanie SA Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie do sieci przesyłowej 220 kV, przesłany pismem Wiceprezydenta Miasta, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Będzina z 16 kwietnia 2019 r. znak: WOŚ.RZM.6220.2.2019, zgodnie z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z 12 kwietnia 2019 r., znak: SK0.0SW/41.9/171/2019/5736/BL, którym wyłączyła Prezydenta Miasta Będzina od prowadzenia postępowania w powyższej sprawie i wyznaczyło do jej załatwienia Prezydenta Miasta Jaworzna.

Pełna treść Obwieszczenia dostępna w załączniku.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Jaworzna
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:30.04.2019 12:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:Marzena Adamczyk
Data na dokumencie:30.04.2019
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:15.05.2019 00:00